ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50460000-3373

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางลัดดา งานนันไชย นักวิชาการศึกษา โทร. 5128

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาศัยมาตรการความร่วมมือจากผู้ร่วมงานและผู้ที่ให้การสนับสนุนงานด้านการศึกษา ซึ่งต้องเรียนรู้และเข้าใจในนโยบายของผู้บริหารทุกระดับ จึงจะทำให้การพัฒนางานด้านการศึกษาสำเร็จลุล่วงและได้ผลตามที่คาดหมายไว้ สำนักงานเขตคลองสามวาจึงได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาครู เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและตระหนักในบทบาทของตนมากขึ้น

50460700/50460700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาได้รับทราบและทำความเข้าใจกันนโยบายทางด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 3.1.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา 3.1.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเสนอข้อคิดเห็นและวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน 3.1.4 เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 3.1.5 เพื่อระดมสมองและหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ด้านปริมาณ ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 639 คน 3.2.2 ด้านคุณภาพ - ผู้ปฏิบัติเข้าใจนโยบายวัตถุประสงค์และทิศทางการบริหารการศึกษาได้ตรงกัน - ด้านคุณภาพการศึกษามีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 60 % ของจำนวนนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-23)

100.00

23/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0808/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว สำนักการศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครอยู่เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)จำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-04-24)

0.00

24/4/2563 : ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0808/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว สำนักการศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครอยู่เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)จำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-21)

55.00

21/3/2563 : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาให้มีการเลื่อนการประชุมครูออก ไปไม่มีกำหนด เนื่องจากภาวะโรคโควิด - 19 ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-22)

50.00

22/2/2563 : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการและจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-18)

30.00

18/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรมเนื้อหาในการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-12)

10.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ ฝ่ายการศึกษาเป็นผู้ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมครู
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3373

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3373

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0896

ตัวชี้วัด : 6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **