รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด : 5046-0896

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการ และอนุมัติ เริ่มดำเนินการแต่ละโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายการศึกษา ประสานโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินโครงการและจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ใันวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายการศึกษาได้ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นไปแล้ว 4 โครงการ ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 2. ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 3. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4. ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 (COVID-19) แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว สำนักการศึกษาได้มีหนังสือ ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตพิจารณา เพื่อให้การดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้สำนักงานเขตดำเนินการตามแนวทาง ฝ่ายการศึกษาพิจารณาแล้ว จึงดำเนินการยกเลิกโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 9 โครงการ ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 4. ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 7. ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโครงการที่ดำเนินการอยู่ 10 โครงการ ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 4. ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 5. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน 6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น 8. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ 9. ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษามลายู 10. ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงาน ทุกรายวิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1.หาร้อยละความสำเร็จรายวิชาแยกตามระดับชั้น โดยนำคะแนนเฉลี่ยรายวิชาระดับหน่วยงาน เทียบกับคะแนนเฉลี่ยเป้าหมายรายวิชา ดังนี้

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด