ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50460000-3374

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางลัดดา งานนันไชย นักวิชาการศึกษา (5128)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุมกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ เป็นผู้แทนของกลุ่มปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผน ปฎิบัติราชการประจำปี (พ.ศ. 2552– 2563) เพื่อให้ขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป สำนักงานเขตคลองสามวา จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น

50460700/50460700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ได้ทราบถึงภาระหน้าที่ 3.1.2 เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ได้นำประสบการณมาใช้ 3.1.3 เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้ายุวกาชาด สามารถสนับสนุนลูกเสือและกลุ่มยุวกาชาดของโรงเรียน 3.1.4 เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรของคณะลูกเสือแห่งชาติ 3.1.5 เป็นการพัฒนากิจการของลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ด้านปริมาณ - ลูกเสือจากกลุ่มโรงเรียสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 120 คน - ยุวกาชาดจากกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 120 คน - วิทยากรผู้ให้ความรู้ในโครงการ จำนวน 60 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 300 คน 3.2.2 ด้านคุณภาพ ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และผู้บังคับบัญชาได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมกันทุกโรงเรียนตามอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-21)

100.00

21/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-22)

80.00

22/2/2563 : ประสานโรงเรียนเพื่อขอรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานและคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม / จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารการประชุม / ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-18)

40.00

18/1/2563 : ติดต่อสถานที่ฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : ประชุมกำหนดขอบข่าย แบ่งภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-12)

10.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ ฝ่ายการศึกษาเป็นผู้ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3374

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3374

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0896

ตัวชี้วัด : 6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **