ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพดำเนินการศูนย์วิชาการเขต : 50460000-3377

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางลัดดา งานนันไชย (5128)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเรียนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รับรู้ในสิ่งที่ดี สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งบุคลากรที่สำคัญนั้นคือครูผู้สอนในชั้นเด็กเล็กประกอบด้วย ครูประจำชั้น ครูสอนเด็กเล็ก และคนเลี้ยงเด็ก ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนในวัยเด็ก เข้าใจสภาพจิตใจของนักเรียน ดังนั้น ฝ่ายการศึกษา ศูนย์วิชาการเขต จึงได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรดังกล่าว เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการเขต และเป็นการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวาต่อไป

50460700/50460700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อให้ผุ้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน 3.1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักและเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอนของเด็กก่อนวัยเรียน 3.1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ด้านปริมาณ - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูสอนเด็กเล็ก และพี่เลี้ยงจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา 18 โรงเรียน จำนวน 120 คน ด้านคุณภาพ - ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนของเด็กก่อนวัยเรียน - ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-24)

10.00

24/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0808/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว สำนักการศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครอยู่เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)จำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-21)

75.00

21/3/2563 :ที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคโควิด - 19 จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-22)

70.00

22/2/2563 : ประสานงานติดต่อเชิญวิทยากร/จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-18)

50.00

18/1/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการและจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรมเนื้อหาในการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-12)

10.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ ฝ่ายการศึกษาเป็นผู้ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3377

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3377

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0896

ตัวชี้วัด : 6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **