ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50460000-3379

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางลัดดา งานนันไชย นักวิชาการศึกษา (5128)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้าน การจัดการเรียนการสอนแต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้าสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียนอันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกันและโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ สำนักงานเขตคลองสามวา โดยฝ่ายการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

50460700/50460700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 3.1.2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีมาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัด ในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน 3.1.3 เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศไทยในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นที่ดีต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ด้านปริมาณ - จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิมอีก หัวละ 1,100.-บาท ตามจำนวนนักเรียน 14,299 คน เป็นเงิน 15,728,900.-บาท 3.2.2 ด้านคุณภาพ - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถประกันคุณภาพได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-23)

70.00

23/5/2563 : - การสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน ได้ดำเนินการประกาศสรรหา 2 ครั้ง มีผู้มายื่นซอง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์จำกัด ทั้ง 2 บริษัทเสนอแผนประกันอุบัติเหตุนักเรียนฯ ไม่ถูกต้องตามประกาศ คณะกรรมการฯได้พิจารณาผลการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนฯ มีมติร่วมกันไม่รับข้อเสนอราคาของทั้ง 2 บริษัท เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเห็นควรยกเลิกประกาศสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุทั้ง 2 ครั้ง ฝ่ายการศึกษาได้ดำเนินการรายงานผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สำนักการศึกษาพิจารณาและดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-21)

60.00

21/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจจำนวนนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-22)

50.00

22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจจำนวนนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-18)

40.00

18/1/2563 : ฝ่ายการศึกษาประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : ฝ่ายการศึกษาประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-12)

10.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3379

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3379

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0896

ตัวชี้วัด : 6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **