ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี : 50460000-3391

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางลัดดา งานนันไชย นักวิชาการศึกษา โทร.5128

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยทรงตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบอย่างมาก จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดำรงชีวิต ทั้งการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงโปรดเกล้าให้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กในการพัฒนาภาวะโภชนาการที่ดี และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาสู่ชุมชน กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่จัดการศึกษาและให้ความสำคัญของการศึกษา โดยจัดแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดนโยบายด้านการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการทางการศึกษา ตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับจนถึงระดับมัธยมศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบและตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพมาตรฐาน จัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน สำนักการศึกษาน้อมรับกระแสพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกิน และการตัดสินใจในการเลือกอาหารที่เหมาะสม มีการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง จัดกิจกรรม ด้านการเกษตรเพื่อการเรียนรู้เน้นการทำเกษตรปลอดสารพิษ และนำผลผลิตที่เข้าโครงการอาหารกลางวัน มีความรู้ ส่งเสริมศักยภาพ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจร เพื่อฝึกให้กับเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม รู้จักการประหยัดและการออมก่อให้เกิดทักษะชีวิตเพื่อวิถีชีวิตที่ดีอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง

50460700/50460700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนในโรงเรียน 3.1.2 เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามแนวทางพระราชดำริ 3.1.3 เพื่อให้โรงเรียนสามารถปรับประยุกต์ แนวทางการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ด้านปริมาณ - ผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอนและนักเรียนของโรงเรียนบ้านแบนชะโดและโรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร 3.2.2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทั้ง 2 โรงเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-23)

50.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-24)

45.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.โรงเรียนดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-21)

40.00

21/3/2563 : โรงเรียนดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-22)

35.00

22/2/2563 : โรงเรียนดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-18)

30.00

18/1/2563 : โรงเรียนดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : โรงเรียนดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-12)

10.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 2 โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3391

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3391

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0896

ตัวชี้วัด : 6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **