ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50460000-3394

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพนิดา คัดนาหงษ์ โทร.5138

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการในระดับพื้นที่ เพื่อการประสานงาน การให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย การเผนแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม

50461000/50461000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร 2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขต 4. สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครทั้งในระดับเขต รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสของเขตคลองสามวา 6.เผนแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสของเขตคลองสามวา แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ จำนวน ๔ อัตรา 2. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนเพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ ได้รับสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาอย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการในการแจ้งเหตุผลและได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณีจำเป็นอย่างรวดเร็ว 3. มีฐานข้อมูลเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนกรกฎาคม 2563 39,626.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 1,982.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 48 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 289 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 30 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 26 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 241 ราย 6. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน - ราย 7. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 134 ราย 8. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน - ราย 9. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 87 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนมิถุนายน 2563 46,550.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 2,048.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 59 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 231 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 26 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 31 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 341 ราย 6. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน - ราย 7. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 152 ราย 8. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน - ราย 9. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 685 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนพฤษภาคม 2563 39,626.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 1,586.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 39 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 198 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 36 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 29 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 215 ราย 6. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 74 ราย 7. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 98 ราย 8. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน - ราย 9. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 614 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-27)

75.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนเมษายน 2563 41,612.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 2,080.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 45 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 251 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 45 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 28 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 223 ราย 6. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 68 ราย 7. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 59 ราย 8. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน - ราย 9. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 585 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

2020-4-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนเมษายน 2563 41,612.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 2,080.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 49 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 210 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 61 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 24 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 78 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 14 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 16 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 8 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 75 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 69 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 11 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 455 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนมีนาคม 2563 41,612.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,080.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 56 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 212 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 68 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 26 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 89 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 17 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 9 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 78 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 74 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 12 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 483 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 32,850.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,643.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 68 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 312 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 92 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 39 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 125 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 18 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 13 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 107 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 98 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน - ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 677 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนมกราคม 2563 32,850.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนมกราคม 2562 เป็นเงิน 1,643.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 98 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 275 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 67 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 36 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 132 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 11 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 13 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 12 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 102 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 85 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 15 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 602 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 40,000.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,000.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 52 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 51 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 51 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 85 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 156 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 12 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 15 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 12 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 85 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 58 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 2384 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 407 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-28)

5.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนตุลาคม 2562 36,425.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,822.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 78 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 521 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 68 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 81 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 321 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 18 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 17 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 19 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 89 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 68 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 23 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 721 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3394

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3394

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0900

ตัวชี้วัด : 5. - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ - ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **