รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5. - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ - ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ : 5046-0900

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผู้ใช้บริการ หมายถึง ประชาชนผู้ใช้บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมการให้บริการ โดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ - การจัดกิจกรรม หมายถึง การรับจดทะเบียนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ การจัดสรรและเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ การเยี่ยมบ้าน การลงพื้นที่เพื่อการจัดสวัสดิการและงานสังคมสงเคราะห์ การจัดกิจกรรม การรณรงค์และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด