รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5. - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ - ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ : 5046-0900

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนตุลาคม 2562 36,425.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,822.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 78 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 521 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 68 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 81 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 321 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 18 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 17 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 19 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 89 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 68 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 23 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 721 ราย / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 40,000.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,000.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 52 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 51 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 51 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 85 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 156 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 12 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 15 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 12 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 85 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 58 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 2384 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 407 ราย / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนมกราคม 2563 32,850.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนมกราคม 2562 เป็นเงิน 1,643.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 98 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 275 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 67 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 36 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 132 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 11 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 13 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 12 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 102 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 85 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 15 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 602 ราย / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 32,850.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,643.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 68 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 312 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 92 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 39 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 125 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 18 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 13 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 107 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 98 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน - ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 677 ราย / 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนมีนาคม 2563 41,612.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,080.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 56 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 212 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 68 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 26 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 89 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 17 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 9 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 78 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 74 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 12 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 483 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนตุลาคม 2562 36,425.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,822.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 78 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 521 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 68 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 81 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 321 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 18 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 17 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 19 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 89 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 68 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 23 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 721 ราย / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 40,000.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,000.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 52 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 51 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 51 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 85 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 156 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 12 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 15 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 12 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 85 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 58 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 2384 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 407 ราย / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนมกราคม 2563 32,850.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนมกราคม 2562 เป็นเงิน 1,643.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 98 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 275 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 67 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 36 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 132 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 11 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 13 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 12 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 102 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 85 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 15 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 602 ราย / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 32,850.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,643.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 68 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 312 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 92 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 39 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 125 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 18 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 13 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 107 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 98 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน - ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 677 ราย / 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนมีนาคม 2563 41,612.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,080.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 56 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 212 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 68 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 26 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 89 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 17 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 9 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 78 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 74 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 12 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 483 ราย / 2020-4-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนเมษายน 2563 41,612.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 2,080.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 49 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 210 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 61 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 24 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 78 ราย 6. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 14 ราย 7. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 16 ราย 8. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 8 ราย 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 75 ราย 10. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 69 ราย 11. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน 11 ราย 12. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 455 ราย / 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนเมษายน 2563 41,612.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 2,080.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 45 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 251 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 45 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 28 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 223 ราย 6. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 68 ราย 7. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 59 ราย 8. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน - ราย 9. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 585 ราย / 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรีฯ เดือนพฤษภาคม 2563 39,626.-บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 1,586.-บาท 1. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ จำนวน 39 ราย 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 198 ราย 3. รับเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ จำนวน 36 ราย 4. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนในการจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 29 ราย 5. รับคำร้องขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 215 ราย 6. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 74 ราย 7. สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 98 ราย 8. ส่งจดหมายแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จำนวน - ราย 9. ประสนงานทางโทรศัพท์ จำนวน 614 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผู้ใช้บริการ หมายถึง ประชาชนผู้ใช้บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมการให้บริการ โดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ - การจัดกิจกรรม หมายถึง การรับจดทะเบียนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ การจัดสรรและเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ การเยี่ยมบ้าน การลงพื้นที่เพื่อการจัดสวัสดิการและงานสังคมสงเคราะห์ การจัดกิจกรรม การรณรงค์และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด