ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษามลายู : 50460000-3395

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นางลัดดา งานนันไชย นักวิชาการศึกษา (5128)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในปี 2558 เป็นปีแห่งการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของกลุ่มประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ แต่ละประเทสได้เตรียมให้เยาวชนและประชากรของตนพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้มาที่สุด ต่างให้ความสำคัญในการพัมนาด้านภาาาเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ในการใช้ภาาาที่เป็นภาษาทางการได้แก่ ภาาาอังกฤษ นอกจากนั้น แต่ละประเทศยังเพิ่มโอกาสพิเศษให้แก่เยาวชนโดยส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ภาษาอื่นเพิ่มเติมเพื่อสื่อสารกับประเทศใกล้เคียง เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชน

50460700/50460700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายู ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตคลองสามวา ระดับมัธยมศึกษา 3.1.2 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา ระดับมัธยมศึกษา ได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ด้านปริมาณ -โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ชั้นมัธยมศึกษา (3ห้อง) 120 คน 3.2.2 ด้านคุณภาพ - นักเรียนในโครงการฯได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษามลายูและสามารถใช้สื่อสารได้ - นักเรียนในโครงการฯสามารถนำความรู้และทักษะไปขยายผลต่อได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-23)

65.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-21)

55.00

21/3/2563 : โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษามลายู ภาคเรียนที่ 2/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-22)

50.00

22/2/2563 : โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษามลายู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-18)

45.00

18/1/2563 : โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-23)

40.00

23/12/2562 : โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-12)

30.00

12/11/2562 : ฝ่ายการศึกษาได้ดำเนินการจัดทำประกาศจ้างเหมาบุคคลเพื่อมาสอนภาษามลายูให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 โรงเรียนเรียนร้อยแล้ว ดำเนินการอนุมัติตัวบุคคล และโรงเรียนในสังกัดได้เปิดการเรียนการสอนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานครูผู้สอน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามที่กำหนดไว้
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3395

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3395

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0896

ตัวชี้วัด : 6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **