ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50460000-3397

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายรัตนธรรม ภูริปริญญา โทร.5138

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและมีความสุข จึงเป็นเรื่องที่ต้องใหัความสำคัญ โดยพัฒนาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตคลองสามวาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดล้อม และสังคมให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และมีความสุขทั้งกายและจิตใจ ใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้สมบูรณ์ แข็.รง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอายุยืนยาว ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีระบบคุ้มครองสำหรับผู้สูงอายุ การคุ้มครองด้านรายได้ การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ และการจัดการระบบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ประชาชนที่มีสิทธิ สำนักงานเขตคลองสามวาจึงได้จัดทำโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมขึ้น เพื่อดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว

50461000/50461000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสามวา 2. เพื่อดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อลดปัญหาการดำรงชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุและผู้พิการ 3. เพื่อดำเนินการด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่การรับลงทะเบียน การให้ข้อมูล การจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

1.จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ 1.1 อาสาสมัครวุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 ราย 1.2 อาสาสมัครรายวัน จำนวน 2 ราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.... เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคมเดือนกรกฎาคม 2563 ยอดงิน 45,226.-บาท เงินสมทบกอง่ทุนประกันสังคม 2,262.-บาท 1. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 8 ราย 2. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 7 ราย 3. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 12 ราย 2. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 11 ราย 3. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 15 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-06-24)

0.00

เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพฤษภาคม 2563 44,774.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเดือนพฤษภาคม 2563 1,810.-บาท 1. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 12 ราย 2. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 11 ราย 3. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 13 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-27)

75.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย 2. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 14 ราย 3. รับคำร้องขอเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 12 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม เดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 47,212 บาท และเงินประกันสังคม เป็นเงิน 2,360 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม เดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 47,212 บาท และเงินประกันสังคม เป็นเงิน 2,360 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 46,900 บาท และเงินประกันสังคม เป็นเงิน 2,346 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม เดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 46,900 บาท และเงินประกันสังคม เป็นเงิน 2,346 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน45,600 บาท และเงินประกันสังคม เป็นเงิน 2,280 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-28)

5.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน46,250 บาท และเงินประกันสังคม เป็นเงิน 2,314 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3397

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3397

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0900

ตัวชี้วัด : 5. - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ - ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **