ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50460000-3398

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอมรรัตน์ ธารทาน นักจัดการงานทั่วไป โทร.5140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองสามวา ในฐานะหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการพัฒนาทั้งด้านกายภาพ สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม ร่างกาย และจิตใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องดำเนินการโดยการส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในระดับอื่นๆ ต่อไป ดังนั้น การจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนในชุมชน จึงเป็นภารกิจสำคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนททุกเพศ ทุกวัย ได้ใช้่เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ในกากรป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านกายภาพของลานกีฬา และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มในลักษณะประชาคมกีฬา จนสามารถพัฒนาเป็นชมรม เป็นศูนย์กีฬาชุมชน รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับแกนนำชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลานกีฬา

50461000/50461000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในเขตคลองสามวา 2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของลานกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 3. เพื่อพัฒนาบริการและจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้มีความหลากหลายและตรงความต้องการ 4. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานของเด็ก เยาวชน และประชาชน 5. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬาและนันทนการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 9 คน ปฏิบัติงานในลานกีฬาประเภท A B และ C 2. จัดกิจกรรมสโมสรกีฬา 3. จัดกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือน สิงหาคม 2563 ยอดเงิน 88,200 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4,410.-บาท วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ณ ลานกีฬาโรงเรียนวัดคู้บอน วันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 ฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ณ ลานกีฬาชุมชนสันนิธิอิสลาม วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ณ ลานกีฬาโรงเรียนวัดแป้นทอง วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ณ ลานกีฬาชุมชนวังตาหนวดพัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563ฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ณ ลานกีฬาเฟื่องฟ้าวิลเลจ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ณ ลานกีฬาประชาวดี(เมืองประชา) วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออกกำลังกาย(โยคุ) ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ ลานกีใาในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน ๓๙ ลาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-24)

65.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดลานกีฬาตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๙) วันที่ 1-7 มิถุนายน 2563 ฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอลให้กับเยาวชน ณ ลานกีฬาประชาวดี(เมืองประชา) วันที่ 8-14 มิถุนายน 2563 ฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอลให้กับเยาวชน ณ ลานกีฬาเฟื่องฟ้าวิลเลจ วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 กิจกรรมฝึกซ้อมเซปัคตระกร้อ ณ ลานกีฬาริมคลองหนึ่ง วันที่ 16 มิถุนายน 2563 กิจกรรมฝึกซ้อมเซปัคตระกร้อ ณ ลานกีฬาชุมชนมีนทองพัฒนา วันที่ 17 มิถุนายน 2563 กิจกรรมฝึกซ้อมเซปัคตระกร้อ ณ ลานกีฬาสุเหร่าสามวา วันที่ 18 มิถุนายน 2563 กิจกรรมฝึกซ้อมเซปัคตระกร้อ ณ ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าสามวา วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ฝึกซ้อมกีศาฟุตซอลให้กับเยาวชน ณ ลานกีฬาชุมชนวันตาหนวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-21)

40.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ปิดลานกีฬาเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 2019

** ปัญหาของโครงการ :เกิดโรคระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-23)

40.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดลานกีฬาตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือน มี.ค.63 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม -ปรับปรุงลานกีฬา ทาสี ลานกีฬาสันนิธิอิสลาม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-24)

20.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือน ม.ค.63 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม -กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล BMA FUTSAL 2020 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ -กิจกรรมแข่งขันกีฬาชักเย่อ-สตรีทฟุตซอล กลางคลองสองคัพ ณ โรงเรียนกลางคลองสอง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ยอดเงิน 88,560 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ยอดเงิน 4428.-บาท - กิจกรรมวันเด็ก ลานกีฬาชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ - ฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตซอล ลานกีฬาโรงเรียนกลางคลองสอง - ฝึกซ้อมนักกีฬา ลานกีฬาวังตาหนวด - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าสามวา ลานกีฬาโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ลานกีฬาโรงเรียนวัดคู้บอน ลานกีฬาโรงเรียนแป้นทอง ลานกีฬาโรงเรียนวัดศรีสุก ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง ลานกีฬาโรงเรียนวัดสุขใจ ลานกีฬาโรงเรียนวัดลำกะดาน ลานกีฬาโรงเรียนวัดบัวแก้ว ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ ลานกีฬาโรงเรียนบ้านแบนชะโด ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร ลานกีฬาโรงเรียนบ้านหนองระแหง ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ ลานกีฬาโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ลานกีฬาโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ลานกีฬาโรงเรียนกลางคลองสอง ลานกีฬาโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ยอดเงิน 86,400 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ยอดเงิน 4320.-บาท จัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศล ณ ลานกีฬาลำกะโหลก ครั้งที่ ๒ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ร่วมงานการแข่งขันตะกร้อ ณ ลานกีฬาโรงเรียนวัดลำกะดาน วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-28)

5.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 93,744.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3398

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3398

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0899

ตัวชี้วัด : 4. - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี - ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 39.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **