รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4. - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี - ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร : 5046-0899

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 39.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ลานกีฬาดำเนินการจัดเตรียมกิจกรรมกีฬา. ณ. ลานกีฬาพื้นที่เขตคลองสามวา. และจัดทำรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ลานกีฬากรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนและได้ขึ้นทะเบียนเป็นลานกีฬาของ กทม. และผู้ใช้บริการลานกีฬามีความพึงพอใจในกิจกรรมการให้บริการ โดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ - กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการในลานกีฬา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการดำเนินกิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด