รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4. - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี - ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร : 5046-0899

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 39.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ลานกีฬาดำเนินการจัดเตรียมกิจกรรมกีฬา. ณ. ลานกีฬาพื้นที่เขตคลองสามวา. และจัดทำรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 93,744.-บาท / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ยอดเงิน 86,400 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ยอดเงิน 4320.-บาท จัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศล ณ ลานกีฬาลำกะโหลก ครั้งที่ ๒ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ร่วมงานการแข่งขันตะกร้อ ณ ลานกีฬาโรงเรียนวัดลำกะดาน วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ยอดเงิน 88,560 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ยอดเงิน 4428.-บาท - กิจกรรมวันเด็ก ลานกีฬาชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ - ฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตซอล ลานกีฬาโรงเรียนกลางคลองสอง - ฝึกซ้อมนักกีฬา ลานกีฬาวังตาหนวด / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือน ม.ค.63 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม -กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล BMA FUTSAL 2020 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ -กิจกรรมแข่งขันกีฬาชักเย่อ-สตรีทฟุตซอล กลางคลองสองคัพ ณ โรงเรียนกลางคลองสอง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 / 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือน มี.ค.63 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม -ปรับปรุงลานกีฬา ทาสี ลานกีฬาสันนิธิอิสลาม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ลานกีฬากรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนและได้ขึ้นทะเบียนเป็นลานกีฬาของ กทม. และผู้ใช้บริการลานกีฬามีความพึงพอใจในกิจกรรมการให้บริการ โดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ - กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการในลานกีฬา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการดำเนินกิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด