ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50460000-3410

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

จ.ท.พงษ์สุธรรม เพชรโชติ โทร.5140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้ความรู้กับประชาชนด้านการออมเงิน การวางแผนการใช้จ่ายเงิน การสร้างวินัยทางการเงิน และการทำบัญชีรับ-จ่าย

50461000/50461000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการสร้างวินัยทางการเงิน การออมเงิน การทำบัญชีรับ-จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขต 2.เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนสามารถบริหารจัดการเงินออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือนำไปลงทุนในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองสามวา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-24)

100.00

2020-2-24 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนมาคิดวิทยา โรงเรียนศศิภา วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา โรงเรียนนีรชาศึกษา วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ โรงเรียนขุมทองวิทยา วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวรรณฤดี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม ณ สำนักงานเขตคลองสามวา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3410

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3410

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0900

ตัวชี้วัด : 5. - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ - ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **