ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตคลองสามวา : 50460000-3411

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศิริรัตน์ วงเป็นพัน เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร กำหนดตัวชี้วัด มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ ประเด็นการประเมิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้สังกัดกรุงเทพมหานครมีสภาพการทำงานที่ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทำงาน และส่งเสริม การมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยนำหลักการและแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ การสืบค้น (Identity) การประเมินอันตรายหรือประเมินความเสี่ยง (Evaluation) และการควบคุม (Control) มาประยุกต์ใช้เพื่อนำมาสู่การดำเนินการควบคุมและป้องกันอันตรายด้วยมาตรการ วิธีการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการควบคุมอันตรายดังกล่าว สำนักงานเขตคลองสามวา ได้ให้หน่วยงานในสังกัดทำการค้นหาและประเมินความเสี่ยง ของงานที่แต่ละหน่วยงานปฏิบัติ และทางคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานสำนักงานเขตคลองสามวา ได้รวบรวมและจัดลำดับความสำคัญจากการประเมินความเสี่ยง โดยเรียงจากคะแนนความเสี่ยงมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ งานแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน ของฝ่ายโยธา งานฉีดพ่นหมอกควัน ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และงานตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนน ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตามลำดับ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอันตรายจากการทำงาน และทำให้เกิดสภาพการทำงาน และส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการ จัดการความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรขึ้น

50460400/50460400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อควบคุม ป้องกัน ลดความเสี่ยงจากอันตรายในการปฏิบัติงานแก้ไขท่อน้ำอุดตัน ของฝ่ายโยธา 2.เพื่อควบคุม ป้องกัน ลดความเสี่ยงจากอันตรายในการปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 3.เพื่อควบคุม ป้องกัน ลดความเสี่ยงจากอันตรายในการปฏิบัติงานตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนน ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

เป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานแก้ไขท่อน้ำอุดทันของฝ่ายโยธา สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันและอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 2.ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันของฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน 3.ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ของฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานตัดแต่งต้นไม้ เกาะกลางถนน และอุบัติเหตุเป็นศูนย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/7/2563 : 2.1 มีการติดตาม่และประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติแนวทาง มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :4.1 เนื่องจากบุคลากรของสำนักงานเขตคลองสามวามีภารกิจมาก ต้องออกปฏิบัติงานพื้นที่เป็นประจำ อาจทำให้การติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการการเกิดความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-24)

60.00

24/6/2563 : -มีการนำข้อปฏิบัติแนวทาง มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานไปใช้งานในหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-เนื่องจากบุคลากรของสำนักงานเขตคลองสามวามีภารกิจมาก ต้องออกปฏิบัติงานพื้นที่เป็นประจำ อาจทำให้การติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการเกิดความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/5/2563 : - รายงานผลการใช้ข้อปฏิบัติกลางการใช้รถยนต์ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 - ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย ช่วงที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากบุคลากรของสำนักงานเขตคลองสามวามีภารกิจมาก ต้องออกปฏิบัติงานพื้นที่เป็นประจำ อาจทำให้การติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการเกิดความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-27)

45.00

27/4/2563 : -ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติงาน -จัดทำสถิติการเกิดโรค/อุบัติเหตุจากการทำงาน การสอบสวนโรค/การเกิดอุบัติเหตุและสรุปจำนวนวันหยุดงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานสืบค้นข้อมูลและสอบสวนข้อมูลงานทะเบียน ฝ่ายทะเบียน และงานจัดพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ ของฝ่ายการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :-เนื่องจากบุคลากรของสำนักงานเขตคลองสามวามีภารกิจการ ต้องออกปฏิบัติงานพื้นที่เป็นประจำ อาจทำให้การติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการเกิดความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : 1. เวียนข้อปฏิบัติในการทำงาน 3 งาน ของสำนักงานเขตคลองสามวา คือ งานฉีดพ่นหมอกควันของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานจัดพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ของฝ่ายคลัง และงานสืบค้นและสอบสวนข้อมูลงานทะเบียนของฝ่ายทะเบียน

** ปัญหาของโครงการ :1. เนื่องจากบุคลากรของสำนักงานเขตคลองสามวามีภารกิจมาก ต้องออกปฏิบัติงานพื้นที่เป็นประจำ อาจทำให้การติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการเกิดความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : 1. จัดทำข้อปฏิบัติในการทำงาน 3 งาน ของสำนักงานเขตคลองสามวา คือ งานฉีดพ่นหมอกควันของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานจัดพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ของฝ่ายการคลัง และงานสืบค้นและสอบสวนข้อมูลงานทะเบียนของฝ่ายทะเบียน 2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามแผนฯ 3.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :1. เนื่องจากบุคลากรของสำนักงานเขตคลองสามวามีภารกิจมาก ต้องออกปฏิบัติงานพื้นที่เป็นประจำ อาจทำให้การติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการเกิดความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : 1. จัดทำข้อปฏิบัติในการทำงาน 3 งาน ของสำนักงานเขตคลองสามวา คือ งานฉีดพ่นหมอกควันของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานจัดพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ของฝ่ายการคลัง และงานสืบค้นและสอบสวนข้อมูลงานทะเบียนของฝ่ายทะเบียน 2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามแผนฯ 3. ประสารงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปฎิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :1. เนื่องจากบุคลากรของสำนักงานเขตคลองสามวามีภารกิจมาก ต้องออกปฏิบัติงานพื้นที่เป็นประจำ อาจทำให้การติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการเกิดความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : -จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากร สำนักงานเขตคลองสามวา โดยต่อยอดพัฒนางานเดิมคือ งานฉีดพ่นหมอกควัน ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และงานจากการพิจารณาการประเมินความเสี่ยง 2 อันกับแรกที่มีคะแนนสูง คืองานจัดพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ของฝ่ายการคลังและงานสืบค้นและสอบสวนข้อมูลงานทะเบียนของฝ่ายทะเบียน -จัดทำของส่งโครงการการจัดการความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากร สำนักงานเขตคลองสามวาให้กับสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :-เนื่องจากบุคลากรของสำนักงานเขตคลองสามวามีภารกิจมาก ต้องออกปฏิบัติงานพื้นที่เป็นประจำ อาจทำให้การติดตามผลการปฏฺิบัติงานตามโครงการเกิดความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : 1.เขียนร่างโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน จำนวน 3 งาน 2.จัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานตามโครงการฯ 3.เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :1.เนื่องจากบุคลากรของสำนักงานเขตคลองสามวามีภารกิจมาก ต้องออกปฏิบัติงานพื้นที่เป็นประจำ อาจทำให้การติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการเกิดความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-18)

5.00

18/11/2562 : 1. ทุกส่วนราชการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน 2.เขียนร่างโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน จำนวน 3 งาน 3.จัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาจทำให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 2. เนื่องจากบุคลากรของสำนักงานเขตคลองสามวามีภารกิจมาก ต้องออกปฏิบัติงานพื้นที่เป็นประจำ อาจทำให้การติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการเกิดความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานทุกฝ่ายดำเนินการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการในภาพรวมของสำนักงานเขต
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3411

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3411

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0913

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **