ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people : 50460000-3413

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวเรือนพร บุญจินดาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบาย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกพื้นที่ ร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยดูความสำคัญก่อนหลัง และได้พิจารณาปัญหาอันดับต้น ๆ ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข คือ ปัญหาน้ำท่วม น้ำเสียจากการท่วมขัง ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการชุมชน ได้แจ้งในที่ประชุมว่าชุมชนร่วมใจพัฒนา และชุมชนรุ่งเรือง 1 ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง ไม่มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย จึงขอให้สำนักงานเขตพิจารณาปัญหาดังกล่าวด้วย สำนักงานเขตคลองสามวาจึงขอให้ชุมชนต่าง ๆ ร่วมกันประชุมหารือนำปัญหา แนวทางแก้ไข การเสนอแนะหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา และจัดทำโครงการ Best Service ขึ้น บึงแบนตาโพมีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา ความหนาแน่นของประชากร 1,789 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลสถิติจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 3 มกราคม 2562) เมื่อพิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน หากสามารถนำบึงแบนตาโพมาดำเนินการเป็นบึงรับน้ำและเป็นสถานทีพักผ่อนหย่อนใจได้ จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น สำนักงานเขตคลองสามวาจึงได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สถานีตำรวจคันนายาว โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง หน่วยงานภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ บริษัท Rest Q Farm ตลาดกีบหมู มัสยิด ชุมชน การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น มาร่วมประชุมหาแนวทางการดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง และจัดทำโครงการบึงแบนตาโพ Slow life & happy with people เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่บึงแบนตาโพ ได้ใช้ทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจโดยการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและเป็นตัวหลักในแต่ละเรื่องที่จะสามารถดำเนินการได้ โดยสำนักงานเขตเป็นผู้ประสานงานการดำเนินการ และเสนอแนวคิดร่วมกันในการจัดกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ จะทำให้บึงนี้ได้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

50460100/50460100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาบึงแบนตาโพให้เป็นพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง) ป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ในฤดูฝน และเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแบนตาโพเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ ให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่กิจกรรมและพัฒนาให้มีความสะอาดปราศจากวัชพืชและขยะ 3. เพื่อปรับปรุงสภาพน้ำในบึงให้สะอาด เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ประเภทที่ 3 4. เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา/ปรับปรุง พื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

1. พัฒนาปรับสภาพภูมิทัศน์บึงแบนตาโพ ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา เป็นแหล่งรับน้ำในฤดูฝน เก็บกักน้ำในฤดูแล้ง 2. เป็นสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และให้ประชาชนสามารถมีพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกัน 3. ประชาชนบริเวณริมบึงแบนตาโพและภาคเอกชนต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในพื้นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาดูแลรักษาบึงแบนตาโพให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-13)

80.00

13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาดำเนินการจัดทำสะพานทางเดิน ปรับทางเดิน-วิ่งให้สามารถวิ่งได้สองทาง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นำต้นไม้ ปลูกริมทางและทำคอกกั้น

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-16)

70.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณริมทาง และปลูกดอกบัวในบึงแบนตาโพ ต่อไปฝ่ายโยธาจะดำเนินการปรับทางเดินให้เรียบและทำสะพานทางเดิน พร้อมประสานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินการหลายอย่างต้องใช้งบประมาณมาเป็นตัวเดิน ทำให้มีปัญหาในการลงพื้นที่อย่างมาก

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-24)

60.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้จัดประชุมคณะทำงาน โครงการ Best Service "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโสณมัย 2 สำนักงานเขตคลองสามวา เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินกิจกรรมและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการ เพราะปัจจุบันมีสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ทำให้การดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มคนไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอให้ทุกฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้ทันที โดยยึดมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขเป็นหลัก และระหว่างนี้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะปลูกต้นไม้บริเวณริมทาง หลังจากนี้ฝ่ายโยธาจะนำหินคลุกลงเพื่อทำทางเดิน วิ่ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-20)

50.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดในการทำบึงแบนตาโพ และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้อยู่ระหว่างปลูกต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามริมบึงแบนตาโพ ตามที่กำหนด เช่น ดอกเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID) ทำให้สำนักงานเขตคลองสามวาไม่สามารถจัดกิจกรรมตามที่กำหนดได้ จะมีการประชุมคณะทำงานโครงการบึงแบนตาโพ เพื่อพิจารณาหาแนวทางการดำเนินการต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-13)

40.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ลงเข็ม สร้างคันบึง ป้องกันการทรุดตัวของตลิ่งอย่างต่อเนื่อง / วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า Best Service 2563 "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people" พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และผู้แทนฝ่ายโยธา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง เขตคลองสามวา พร้อมนี้ได้พูดคุย หารือ ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายโยธา และวันนี้ได้ปรับพื้นที่ พร้อมลงหินคลุกบริเวณรอบบึง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้รับงบประมาณ ทำให้การหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความยากลำบาก

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-21)

30.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองประสานฝ่ายโยธาในการนำหินคลุกมาลงในบริเวณรอบบึงแบนตาโพ เพราะที่จัดการหน้าดินไป ดินยังไม่แข็งตัว ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ซึ่งที่คาดว่าจะกำหนดดำเนินการในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้ต้องเลื่อนออกไป และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารเขตได้ลงไปดูพิ้นที่บริเวณบึงว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝายปกครองได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการ "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people" ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและฝ่ายปกครองได้จัดทำกำหนดการรูปแบบกิจกรรมที่จะจัด ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันระดมความคิดเห็น เสนอแนะกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีมากกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ เช่น กิจกรรมตัดผม และได้ออกพื้นที่บึงแบนตาโพเพื่อสำรวจความพร้อมในการดำเนินการ และส่งรายงานในวันดังกล่าวทางไลน์ Best Service ของสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ประสานสำนักการระบายน้ำ โดยนำเครื่องจักรลงน้ำตักวัชพืช และขุดดินโคลน เพื่อให้บึงมีความลึกในการกักเก็บน้ำได้อย่างดี และฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการ "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people" เพื่อจัดประชุมนัดคณะทำงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...fffff

** ปัญหาของโครงการ :fffff

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3413

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3413

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0925

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด 1. โครงการ Best Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people"

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **