รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด 1. โครงการ Best Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people" : 5046-0925

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
25.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองดำเนินการจัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขต และประส่นทุกฝ่ายในการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝายปกครองได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการ "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people" ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและฝ่ายปกครองได้จัดทำกำหนดการรูปแบบกิจกรรมที่จะจัด ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันระดมความคิดเห็น เสนอแนะกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีมากกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ เช่น กิจกรรมตัดผม และได้ออกพื้นที่บึงแบนตาโพเพื่อสำรวจความพร้อมในการดำเนินการ และส่งรายงานในวันดังกล่าวทางไลน์ Best Service ของสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว / 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองประสานฝ่ายโยธาในการนำหินคลุกมาลงในบริเวณรอบบึงแบนตาโพ เพราะที่จัดการหน้าดินไป ดินยังไม่แข็งตัว ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ซึ่งที่คาดว่าจะกำหนดดำเนินการในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้ต้องเลื่อนออกไป และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารเขตได้ลงไปดูพิ้นที่บริเวณบึงว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว / 13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ลงเข็ม สร้างคันบึง ป้องกันการทรุดตัวของตลิ่งอย่างต่อเนื่อง / วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า Best Service 2563 "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people" พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และผู้แทนฝ่ายโยธา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง เขตคลองสามวา พร้อมนี้ได้พูดคุย หารือ ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายโยธา และวันนี้ได้ปรับพื้นที่ พร้อมลงหินคลุกบริเวณรอบบึง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการของบึงแบนตาโพ และระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 20 มิถุนายน 2563 ฝ่ายโยธาได้จัดทำทางเดินบริเวณรอบบึงและออกแบบการทำอัตลักษณ์ของบึง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้ปลูกต้นไม้ เช่น ต้นเข็ม และฝ่ายปกครองจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานในการดำเนินการต่าง ๆ จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าแฟ้มเพื่อรอรับการตรวจต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/ พัฒนา/ ปรับปรุงระบบการให้บริการตามภารกิจ/ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลงานที่ทำได้จริง x 100 = ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด เป้าหมายของตัวชี้วัด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด