ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50460000-3415

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุริวัสสา สร้อยสุมาลี โทร.5138

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เป็นการเพิ่มโอกาสให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในด้านการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กว้างขวางและทั่วถึง ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

50461000/50461000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัวเห็นความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่อง 2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัวมีนิสัยน่ารักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 3.เพื่อให้เด็ก เยาวชนและสมาชิกในครอบครัวรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมพื้นฐาน ณ บ้านหนังสือ 3 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือกมาลุลอิสลาม,บ้านหนังสือฮิดายาตุ้ลอิสลามิยะห์,บ้านหนังสือวังตาหวาดพัฒนา เช่น การประกวดวาดภาพ ระบายสี เล่านิทานฯลฯ จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนจำนวนครั้งละ 80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดบ้านหนังสือเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-21)

50.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดบ้านหนังสือเนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :เกิดโรคระบาดโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดบ้านหนังสือเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...11 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม โครงการครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ ๒ และ ๓ โดยการจัดกิจกรรมไม่ต้องรวมเด็ก เยาวชน และประชาชนในคราวเดียว ปรับเปลี่ยนเป็นจัดทุกวันที่มีคนมาใช้บริการ โดยมอบของที่ระลึกที่สำนักงานเขตจัดให้ วันที่ 20-31 มีนาคม 2563 ปิดบ้านหนังสือเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :การเกิดโรคระบาด(โควิค)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ และขออนุมัติเงินยืมและจะดำเนินกิจกรรมในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านหนังสือวังตาหนวดพัฒนา บ้านหนังสือฮิดายาตุ้ลอิสลามิยะ และบ้านหนังสือกมาลุลอิสลาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร เพื่อดำเนินการตามโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3415

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3415

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0912

ตัวชี้วัด : 7. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **