รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

7. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น : 5046-0912

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม. ได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ / 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ หมายถึง ผุ้สูงอายุหรือบุคคลทั่วไปในเขตคลองสามวา ที่มีภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และถ่ายทอดสู่บุคคลรุ่นต่อ ๆ ไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุในเขตคลองสามวา จำนวน 1 ภูมิปัญญา

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด