ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตรของยุวเกษตรกรในโรงเรียน : 50460000-3418

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายพรรษ นามวงษ์ โทร.5140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับยุวเกษตรกรได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะความชำนาญนอกเหนือจากที่เล่าเรียนตามตำราในห้องเรียน

50461000/50461000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ยุวเกษตรในโรงเรียนได้เรียนรู้และเกิดทักษะความชำนาญการ การเกษตรด้านต่าง ๆ 2.เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของยุวเกษตรกรในแต่ละโรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตร จำนวน 8 ทักษะ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของยุวเกษตรกรในโรงเรียนกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-21)

10.00

21/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :เกิดโรคระบาด ไวรัสโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-23)

30.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดหาสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดหาสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดหาสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดหาสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ กำหนดสถานที่ และกำหนดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-28)

5.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุม้ติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3418

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3418

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0911

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **