รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home
  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฝ่ายปกครอง : นางสาวชฏากร สังข์บุญเรือง เจ้าพนักงานปกครอง
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ฝ่ายปกครอง : นางสาชฏากร สังข์บุญเรือง เจ้าพนักงานปกครอง
  • ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตรของยุวเกษตรกรในโรงเรียน (3) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตรของยุวเกษตรกรในโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ : นายพรรษ นามวงษ์ โทร.5140
  • ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตคลองสามวา (4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตคลองสามวา ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ : นายพรรษ นามวงษ์ โทร.5140
  • ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง