ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตคลองสามวา : 50460000-3419

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายพรรษ นามวงษ์ โทร.5140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

าาาา

50461000/50461000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

าาาาาาาาาา

เป้าหมายของโครงการ

จำนวน 3ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-25)

10.00

25/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-23)

10.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอยกเลิกการดำเนินโครงการตามหนังสือที่ กท 8310/478 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 ประกอบกับราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและเอกสารสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2563 ประกาศให้โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิค 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 สรุปการประชุมหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้งดการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ทุกชนิด และงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-24)

10.00

24/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอยกเลิกการดำเนินโครงการตามหนังสือที่ กท 8310/478 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 ประกอบกับราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและเอกสารสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2563 ประกาศให้โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิค 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 สรุปการประชุมหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้งดการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ทุกชนิด และงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด รวบรวมเอกสารจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3419

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3419

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0911

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาชนในชุมชน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **