ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50460000-3421

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ โทร.5138

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร อันสืบเนื่องมาจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับธนาคารสมอง โดยการนำผู้ที่เกษียณอายุราชการจากภาครัฐและเอกชน ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ข้อสำคัญควรมีสุขภาพดี ตลอดจนมีความพร้อมและสมัครใจที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวและประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติและสังคม จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครขึ้น การจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เป็นกิจกรรมที่กระทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภูมิปัญญาต่างๆ ของผู้สูงอายุจะต้องมีการสืบสานและสืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง สำนักงานเขตคลองสามวาจึงได้จัดทำนิทรรศการเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ อันเป็นการเผยแพร่และสืบต่อการทำงานของภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้สมดังเจตนารมณ์ของศุนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

50461000/50461000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้อนุชนรุ่นนหลังได้รับทราบและสืบต่อไป 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน 3. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตคลองสามวา

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่เขตคลองสามวา และเป็นข้อมูลในการสืบค้นภูมิปัญญาอันหลากหลาย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-23)

100.00

23/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3421

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3421

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0912

ตัวชี้วัด : 7. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **