ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี/แผนงานเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 50460000-3422

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวเรือนพร บุญจินดาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบาย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองสามวา มีข้อมูลภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการตัดเก็บรายได้และมีฐานข้อมูลสำหรับการบริหาร จึงได้จัดทำแผนงานเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

50460500/50460500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดทำฐานที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-27)

40.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาชนสามารถยื่นขอคำคัดค้าน(ภดส.10)​และชำระเงินได้ภายใน31ส.ค63

** ปัญหาของโครงการ :ระยะเวลายื่นขอคำคัดค้านน้อยไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-07-25)

35.00

25/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยอดจัดก็บทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ ต.ค.62 - 24 ก.ค. 2563 ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นเงิน 6,367,042.80บาท ภาษีบำรุงท้องที่เป็นเงิน 202,611.95 บาท ภาษีป้ายเป็นเงิน 7,705,776.79 บาท รวมภาษีทั้งหมด 14,275,431.54 บาท แนวทางการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน 1. ฐานข้อมูลที่ดิน (รายแปลง ) 108,490ฝ่ายรายได้ดำเนินการสำรวจแปลง/แปลง+หลังHID พร้อมลงฐานข้อมูลระบบ P-Tax คิดเป็นร้อยละ 46.80 (50,773 รายแปลง) 2. ฐานข้อมูลอาคารชุด 6,230 สำรวจและลงข้อมูลครบ พร้อมออกใบแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้สียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกราย ตามเป้าหมายร้อยละ 100 3. การดำเนินงานขั้นตอนการบังคับภาษีโดยมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระ เดิมภายใน พ.ค.63 เป็นภายใน ก.ย. 63ซึ่งเป็นผลการดำเนินงาน ณ วันทีี่ 30 ก.ย. 63 4.สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ ต.ค. 62-ปัจจุบัน เป็นเงิน 62.600,000บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-25)

30.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยุ่ระว่างเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 มีลูกหนี้มาชำระตั้งแต่ ต.ค.62- พ.ค. 63 จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 609.10บาท ยอดจัดก็บทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ ต.ค.62 - 23 มิ.ย. 2563 ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นเงิน 6,072,397.80 บาท ภาษีบำรุงท้องที่เป็นเงิน 190,162.43 บาท ภาษีป้ายเป็นเงิน 7,486,016 บาท รวมภาษีทั้งหมด 13,748,576.48 บาท แนวทางการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน 1. ฐานข้อมูลที่ดิน (รายแปลง ) 108,490ฝ่ายรายได้ดำเนินการสำรวจแปลง/แปลง+หลังHID พร้อมลงฐานข้อมูลระบบ P-Tax คิดเป็นร้อยละ 46.80 (50,773 รายแปลง) 2. ฐานข้อมูลอาคารชุด 6,230 สำรวจและลงข้อมูลครบ พร้อมออกใบแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้สียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกราย ตามเป้าหมายร้อยละ 100 3. การดำเนินงานขั้นตอนการบังคับภาษีโดยมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระ เดิมภายใน พ.ค.63 เป็นภายใน ก.ย. 63ซึ่งเป็นผลการดำเนินงาน ณ วันทีี่ 30 ก.ย. 63 4.สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ ต.ค. 62-ปัจจุบัน เป็นเงิน 62.600,000บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-25)

20.00

25/5/2563 :...อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอผลสรุปผลกฎหมายบังคับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 มีลูกหนี้มาชำระตั้งแต่ ต.ค.62- เม.ย. 63 จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 609.10 ยอดจัดก็บทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ ต.ค.62 - 25 พ.ค. 2563 ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นเงิน 5,842,910.30 บาท ภาษีบำรุงท้องที่เป็นเงิน 181,344.52 บาท ภาษีป้ายเป็นเงิน 12,818,651.02 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-04-27)

18.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอผลสรุปผลกฎหมายบังคับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-25)

15.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสรุปการบังคับใช้กฎหมายภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-25)

10.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ และเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-01-27)

7.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..รอดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ และเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-30)

6.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....รอดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 ตั้งแต่ เดือนพ.ค. 2563 เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 ตั้งแต่ เดือนพ.ค. 2563 เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3422

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3422

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0897

ตัวชี้วัด : 7.1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **