ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจาก 1555 : 50460000-3426

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววรัฐฏา หยินสกุล นักประชาสัมพันธ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง เรื่องที่ประชาชน ผู้รับบริการ หรือหน่วยงานภายนอกแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ มายังกรุงเทพมหานครเพื่อขอรับบริการ ขอความช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทาเหตุ ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฏหมายที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการการดำเนินการแก้ไขปัญาหร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการจากทุกช่องทางการแจ้งเรื่อง เพื่อส่งไปให้หน่วยงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม เพื่อทราบและดำเนินการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งบันทึกรายละเอียดรายงานผลการแก้ไขเพื่อแจ้งให้ประชาชน/ผู้รับบริการทราบต่อไป

50460100/50460100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 2. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ

สามารถจัดการเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-01)

95.00

1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องทุกข์จากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 จำนวน 114 เรื่อง แยกเป็น ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 27 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 87 เรื่อง และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563 ไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2563 จำนวน 61 เรื่อง แยกเป็น อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 51 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 เรื่อง และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2563 ยังไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-03)

85.00

3/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฏาคม 2563 จำนวน 93 เรื่อง แบ่งเป็น ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 37 เรื่อง คิดเป็น 39.78% อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 56 เรื่อง คิดเป็น 60.22% และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ยังไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 20 กรกฏาคม 2563 จำนวน 69 เรื่อง แยกเป็น ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 23 เรื่อง คิดเป็น 33.33% อยู่ระหว่างดำเนินการ 46 เรื่อง คิดเป็น 66.67% และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 ยังไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-02)

80.00

2/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 3. มิถุนายน 2563 จำนวน 109 เรื่อง แยกเป็น ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 57 เรื่อง คิดเป็น 52.29% อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 52 เรื่อง คิดเป็น 47.71% และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 ยังไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 325 เรื่อง แยกเป็น ดำเนินการเสร็นสิ้น จำนวน 216 เรื่อง คิดเป็น 66.46% อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 109 เรื่อง คิดเป็น 33.54% และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 ไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครอง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 จำนวน 126 เรื่อง แยกเป็น ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 107 เรื่อง คิดเป็น 84.92% อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 เรื่อง คิดเป็น 15.08% และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 ยังไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-23)

80.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตคลองสามวา ได้รับเรื่องรายร้องทุกข์จากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2563 จำนวน 69 เรื่อง แยกเป็น ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 34 เรื่อง คิดเป็น 49.28% และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 35 เรื่อง คิดเป็น 50.72% และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 ยังไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-04)

70.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 92 เรื่อง แยกเป็น ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 54 เรื่อง คิดเป็น 58.70% อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 38 เรื่อง คิดเป็น 41.30% และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 ยังไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2563 จำนวน 61 เรื่อง แยกเป็น ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 เรื่อง คิดเป็น 34.43% อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 40 เรื่อง คิดเป็น 65.57% และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 ยังไม่มีการรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-22)

60.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 17 เมษายน 2563 จำนวน 71 เรื่อง แยกเป็น ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 37 เรื่อง คิดเป็น 52.11% อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 34 เรื่อง คิดเป็น 47.89% และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ยังไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-02)

50.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2563 จำนวน 135 เรื่อง แยกเป็น ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 71 เรื่อง คิดเป็น 52.59% อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 64 เรื่อง คิดเป็น 47.41% และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ยังไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 18 มีนาคม 2563 จำนวน 75 เรื่อง แยกเป็น ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 32 เรื่อง คิดเป็น 42.67% อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 43 เรื่อง คิดเป็น 57.33% และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 18 มีนาคม 2563 ยังไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-02)

50.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 131 เรื่อง แยกเป็น ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 77 เรื่อง ระหว่างดำเนินการ จำนวน 54 เรื่อง และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ยังไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 87 เรื่อง แยกเป็น ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 49 เรื่อง คิดเป็น 56.32% อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 38 เรื่อง คิดเป็น 43.68% และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 ยังไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 20 มกราคม 2563 จำนวน 61 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 21 เรื่อง คิดเป็น 34.43% อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 40 เรื่อง คิดเป็น 65.57% และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ยังไม่มีการรายงานเกินกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-10)

25.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 368 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 261 เรื่อง คิดเป็น 70.92% อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 107 เรื่อง คิดเป็น 29.08% และไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด และระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2562 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 จำนวน 107 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 63 เรื่อง คิดเป็น 58.88% อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 44 เรื่อง คิดเป็น 41.12%

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-08)

20.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562 จำนวน 333 เรื่อง และดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 215 เรื่อง คิดเป็น 64.56% และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 118 เรื่อง คิดเป็น 35.44% และไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-03)

10.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562 จำนวน 154 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 111 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 43 เรื่อง และไม่มีการรายงานเกินกำหนด ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 107 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 36 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 71 เรื่อง และไม่มีการรายงานเกินกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3426

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3426

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0919

ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **