ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการใบอนุญาตบ้านฟรีได้ทันทีใน 2 วัน (แบบบ้านบริการพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตรม.) : 50460000-3427

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอาวุธ พันธ์ฟอง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กกก

50460300/50460300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สำนักงานเขตคลองสามวา

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตออกแบบบ้าน ระหว่างวันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2563 จำนวน 14 ราย และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 20 สิงหาคม 2563 สามารถออกใบอนุญาตแบบบ้านภายใน 2 วัน ได้ทุกราย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกแบบใบอนุญาตบ้านฟรีภายใน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กรกฏาคม 2563 จำนวน 16 ราย และทุกรายสามารถดำเนินการได้ภายใน 2 วัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-23)

80.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้รับเรื่องจากประชาชนขออนุญาตบ้านฟรี ระหว่างวันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2563 จำนวน 20 ราย และทุกรายสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตได้ภายใน 2 วัน และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 สามารถออกใบอนุญาตแบบบ้านฟรีได้ทันทีภายใน 2 วัน ได้ทุกราย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ออกใบอนุญาตบ้านฟรี ระหว่างวันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2563 จำนวน 18 ราย และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 สามารถออกใบอนุญาตบ้านฟรีได้ทุกรายภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตบ้านฟรี ระหว่างวันที่ 1 - 20 เมษายน 2563 จำนวน 8 ราย และทุกรายสามารถอนุญาตได้ภายใน 2 วัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-09)

55.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ออกใบอนุญาตแบบ้านฟรีภายใน 2 วัน ให้แก่ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 23 ราย และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 สามารถออกใบอนุญาตแบบบ้านฟรีให้แก่ประชาชนได้ภายใน 2 วัน ทุกราย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-16)

50.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตบ้านฟรีได้ทันทีภายใน 2 วัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งสิ้น 25 ราย และทุกรายสามารถดำเนินการได้ภายใน 2 วัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตบ้านฟรี ภายใน 2 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 17 ราย และทุกรายสามารถดำเนินการได้ภายใน 2 วัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตบ้านฟรีภายใน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มกราคม 2563 จำนวน 17 ราย สามารถออกใบอนุญาตบ้านฟรีได้ทุกราย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตออกแบบแปลนบ้านตามมาตรฐานกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 30 ราย และทุกรายสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตได้ภายใน 2 วัน และตั้งแต่วันที่ 1 - 17 ธันวาคม 2562 ได้มีประชาชนมายื่นขอแบบบ้าน จำนวน 18 ราย และทุกรายสามารถออกใบอนุญาตได้ภายใน 2 วัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3427

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3427

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0925

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด 1. โครงการ Best Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people"

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **