ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50460000-3428

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวชฏากร สังข์บุญเรือง เจ้าพนักงานปกครอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2552 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 ประกอบกับหนังสือด่วนมาก ที่ กท 1803/156 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่าย ฯ เพิ่มเติมให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นั้น สำนักงานเขตคลองสามวา จึงจัดให้มีศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตคลองสามวา ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตคลองสามวา เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและประสานการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ถูกกระทำให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ

50460100/50460100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตคลองสามวา 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตคลองสามวา

เป้าหมายของโครงการ

1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตคลองสามวา วันละไม่เกิน 2 ผลัด ๆ ละไม่เกิน 2 คน ระหว่างเวลา 16.00 - 24.00 น. และช่วงเวลา 24.00 - 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ในอัตรา 200 บาท/คน/ผลัด 2. เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำหรับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตคลองสามวา ในอัตรา 5,000 บาทต่อเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร. ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 = 24,800 บาท ค่าวัดสุ = 5,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-16)

80.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร. ประจำเดือนเมษายน 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-08)

60.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกเงินค่าตอบแทน ประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวนเงิน 24,800 บาท ค่าตอบแทน จำนวน 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 29,800.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนกุ มภาพันธ์ 2563 ค่าตอบแทน จำนวนเงิน 24,800.- บาท ค่าวัสดุ จำนวนเงิน 5,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,800.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-18)

50.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 = 24,800 บาท ค่าวัสดุ จำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้่น 29,800.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-13)

50.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2562 = 24,800 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,800.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 24,000.- บาท และค่าวัสดุ จำนวน 5,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 29,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-07)

30.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้เบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนธันวาคม 2562 24,800 บาท เบิกค่าวัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 5,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-03)

10.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองประสานการดำเนินการในการจัดโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3428

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3428

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0911

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **