ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50460000-3428

สำนักงานเขตคลองสามวา

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวชฏากร สังข์บุญเรือง เจ้าพนักงานปกครอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2552 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 ประกอบกับหนังสือด่วนมาก ที่ กท 1803/156 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่าย ฯ เพิ่มเติมให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นั้น สำนักงานเขตคลองสามวา จึงจัดให้มีศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตคลองสามวา ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตคลองสามวา เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและประสานการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ถูกกระทำให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ

50460100/50460100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตคลองสามวา 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตคลองสามวา

เป้าหมายของโครงการ

1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตคลองสามวา วันละไม่เกิน 2 ผลัด ๆ ละไม่เกิน 2 คน ระหว่างเวลา 16.00 - 24.00 น. และช่วงเวลา 24.00 - 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ในอัตรา 200 บาท/คน/ผลัด 2. เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำหรับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตคลองสามวา ในอัตรา 5,000 บาทต่อเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-03)

10.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองประสานการดำเนินการในการจัดโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3428

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3428

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0911

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาชนในชุมชน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **