ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50460000-3429

สำนักงานเขตคลองสามวา

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาชฏากร สังข์บุญเรือง เจ้าพนักงานปกครอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ฯลฯ มีประชากรพักอาศัยและเข้ามาใช้บริการสาธารณะเป็นจำนวนมาก จากการที่เป็นมหานครที่มีความสำคัญและมีประชากรหนาแน่นดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายที่จะต้องแก้ไขและพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี ภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันภัยอันเกิดจากอุบัติภัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประชาชนเป็นภาคส่วนที่สำคัญที่จะมีส่วนร่วมกับทางราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตคลองสามวา ได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มาแล้ว จำนวน 18 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 694 คน และได้จัดต้ังหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในระดับชุมชน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เขตคลองสามวาหรือพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพบชลเรือนที่ได้จัดตั้งขึ้นนี้จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50460100/50460100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้คำแนะนำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี 2. เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิก อปพร. ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. เพื่อให้สมาชิก อปพร. ทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 4. เพื่อให้สมาชิก อปพร. นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมส่วนรวม และประเทศชาติ

เป้าหมายของโครงการ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) เป็นโครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับสมาชิก อปพร. เขตคลองสามวา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 1. สมาชิก อปพร. เขตคลองสามวา จำนวน 50 คน 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-03)

10.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองกำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3429

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3429

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0911

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาชนในชุมชน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **