ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสายตรวจตู้เขียว : 50460000-3432

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายสมศักดิ์ กาากสก เจ้าพนักงานเทศกิจ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันมีปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดล่อแหลม จุดเสี่ยง ทำให้ผู้กระทำผิดสามารถลงมือก่ออาชญากรรมได้โดยง่าย เช่น ตึกร้าง พื้นที่รกร้าง เป็นต้น

50460900/50460900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บุคลากรที่ดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบกฏหมาย ระเบียบ มติ ครม. ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างของหน่วยงานได้ดำเนินการตามระบบกฏหมาย ระเบียบ มติ ครม. ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส กาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงินของทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

มีจุดเสี่ยงภัย จำนวน 3 จุด 1. บริเวณซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (สีแยกกีบหมู) 2. บริเวณอาคารร้างหน้าหมู่บ้านเค.ซีคัลเตอร์ 7 3. บริเวณใต้ทางด่วน ถนนคู้บอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-23)

60.00

23/5/2563 : มีการตรวจตราและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกีบหมู) 2.อาคารร้างหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคู้บอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนพฤษภาคม เหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่องครัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : มีการตรวจตราและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกีบหมู) 2.อาคารร้างหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคู้บอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนมีนาคมเหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่องครัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : มีการตรวจตราและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกีบหมู) 2.อาคารร้างหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคู้บอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนมีนาคมเหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่องครัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการตรวจตราและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกีบหมู) 2.อาคารร้างหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคู้บอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนมกราคมเหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการตรวจตราและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกีบหมู) 2.อาคารร้างหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคู้บอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนมกราคมเหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการตรวจตราและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกีบหมู) 2.อาคารร้างหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคู้บอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนตุลาคมเหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เดือนธันวาคม 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 23 พฤศจิกายน 2562 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 มีการตรวจตราและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกีบหมู) 2.อาคารร้างหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคู้บอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนตุลาคมเหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เดือนพฤศจิกายน 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3432

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3432

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0919

ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **