ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1. ปรับปรุงซอยเจริญพัฒนา 23 : 50460000-3435

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายศุราวุธ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตคลองสามวา มีพื้นที่ในการดูแล

50460300/50460300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การสัญจรในพื้นที่เขตคลองสามวาเป็นไปอย่างสะดวก

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-25)

100.00

25/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-25)

90.00

2020-5-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-22)

90.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการ ซึ่งผู้รับเหมาขนวัสดุและเครื่องจักร เข้าพื้นที่ก่อสร้าง ขุดทางท่อระบายน้ำ 800 เมตร เสร็จเรียบร้อย และหล่อบ่อพักท่อลอด หล่อคอนกรีตรางวีและเทคอนกรีตผิวทางเป็นบางช่วง

** ปัญหาของโครงการ :ติดแนวท่อน้ำการประปาฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบ ผู้รับจ้างขนวัสดุและเครื่องจักรเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ขุดวางท่อระบายน้ำ 800 เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขุดบ่อพักท่อลอด

** ปัญหาของโครงการ :ติดแนวท่อน้ำประปา

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-26)

45.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาให้ผู้รับจ้างขนวัสดุและเครื่องจักร เข้าพื้นที่ก่อสร้าง และขุดทางท่อระบายน้ำ 800 เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-17)

15.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ทำค่าระดับแนวเขตทาง โดยทำสัญญาเลขที่ 1/63 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เริ่มสัญาวันที่ 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เมษายน 2563 ผู้รับจ้าง บริษัท อินไซด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงินสัญญาจ้าง 4,890,840.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้จัดทำประกาศประกวดราคาขายแบบขึ้นเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562 และจะพิจารณาผล ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2562 (มีระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3435

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3435

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0927

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **