รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ : 5046-0927

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการประกาศประกวดราคา และพิจารณาผลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการปรับปรุงถนน จำนวน 4 ซอย ตามที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และอยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการตามโครงการฯ และมี 2 โครงการได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ครั้งที่ 1 รวม 2 รายการเป็นเงิน 18,392,640 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธาดำเนินการ ดังนี้ 1. ปรับปรุงซอยเจริญพัฒนา 23 จากคลองกีบหมูถึงซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แยก 9 แล้วเสร็จ 2. ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร์ 34 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะ และซอยแยก 16 และ 18 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวมรวบเอกสารเบิกจ่ายเงิน 3. ปรับปรุงสะพานทางเดินริมคลองสามตะวันตก ถึงประตูระบายน้ำริมถนนหทัยราษฏร์ แล้วเสร็จ 4. ปรับปรุงซอยวัดสุขใจ 15 และซอยไมตรีจิต 10 จากถนนวัดสุขใจ ถึงถนนไมตรีจิต อยู่ระหว่างส่งมอบงาน ครั้งที่ 4 และรายงานผลตรวจรับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับการซ่อมแซม รักษา หมายถึง ของเดิมมีอยู่แล้วชำรุดและมีการซ่อมให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จในการดำเนินการ หมายถึง การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างปรับ ปรุง ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมรูปแบบรายการ ร้อยละ 10 ขั้นตอนที่ 2 กำหนดราคา ร้อยละ 20 ขั้นตอนที่ 3 ขอความเห็นชอบสอบราคา ร้อยละ 30 ขั้นตอนที่ 4 ขายแบบ ยื่นแบบเอกสาร ร้อยละ 40 ขั้นตอนที่ 5 เสนอราคา อนุมัติจ้าง ขอเงินงวด ลงนามสัญญา ร้อยละ 70 ขั้นตอนที่ 6 ควบคุมการทำงานตามสัญญา ร้อยละ 80 ขั้นตอนที่ 7 ตรวจรับงาน ร้อยละ 90 รวมขั้นตอนที่ 1 - 7 ตรวจรับงานเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด