ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

4. ปรับปรุงซอยวัดสุขใจ 15 และซอยไมตรีจิต 10 : 50460000-3438

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายศุราวุธ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสามวา

50460300/50460300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจราจรเป็นไปอย่างสะดวก

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-01)

100.00

1/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-22)

90.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ส่งมอบงาน ครั้งที่ 4 และให้คณะกรรมตรวจรับงานพิจารณา และผู้รับจ้างก่อสร้างเนื้องานไหล่ทาง

** ปัญหาของโครงการ :ติดแนวท่อน้ำประปา และฝ่ายโยธาได้จัดทำหนังสือเร่งรัดการวางแนวท่อน้ำประหาให้การประปานครหลวงทราบแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-30)

90.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างขนวัสดุและเครื่องจักรเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และเทคอนกรีตผิวทางบางช่วง และส่งมอบงานครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-22)

40.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาตรวจสอบโครงการ ผู้รับจ้างขนวัสดุและเครื่องจักรเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ส่งมอบงาน ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 5,458,320 บาท ส่งมอบงาน ครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 3,402,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ติดแนวท่อน้ำของการประปาฯ และสำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำหนังสือเร่งรัดการวางแนวท่อน้ำให้การประปารับทราบแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างขนวัสดุและเครื่องจักรเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ลงหินคลุก ส่งมอบงาน ครั้งที่ 1 และเทคอนกรีตเนื้องานบางส่วน

** ปัญหาของโครงการ :ติดแนวท่อน้ำประปาของการประปา

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ให้ผู้รับจ้างขนวัสดุและเครื่องจักรเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ลงหินคลุก และส่งมอบงาน ครั้งที่ 1 ฝ่ายโยธานัดคณะกรรมการตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ผู้รับจ้างแจ้งอุปสรรคว่าติดแนวท่อน้ำของการประปาฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-17)

15.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ทำค่าระดับแนวเขตทาง โดยจัดทำสัญญาเลขที่ 4/63 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 ผู้รับจ้าง บริษัท ชื่นสุวรรณ จำกัด วงเงินตามสัญญาจ้าง 22,888,700.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธา ได้ประกาศประกวดราคาขายแบบขึ้นเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2562 และพิจารณาผล ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3438

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3438

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0927

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **