ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50460000-3447

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอมรรัตน์ ธารทาน นักจัดการงานทั่วไป

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามหลักการพื้นฐานของการพัฒนชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้โดยมีความเชื่อมั่นในความสามารถ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาทุก ๆ ด้าน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนภายในชุมชนเป็นสำคัญ เพื่อที่จะได้เป็นพลังชุมชนในการสร้างสรรค์ให้ชุมชนได้รับการพัฒนา สมดังเจตนารมณ์และความต้องการของชุมชนต่อไป สำนักงานเขตคลองสามวา โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการพัฒนาทั้งสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่อยู่อาศัยในชุมชนให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และด้านจิตใจ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยดำเนินการครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตคลองสามวา ซึ่งมีชุมชนทั้งสิ้น 81 ชุมชน

50461000/50461000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนให้สามารถดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีอิสระ มีความต่อเนื่องและมั่นคง 2. เพื่อเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น วันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางศาสนา วันเด็กแห่งชาติ วันสงกรานต์ เป็นต้น 3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนการบริหารจัดการของคณะกรรมการชุมชนในการดำเนินการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 81 ชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างลงระบบแผนพัฒนาชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการจัดทำแผนชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-24)

30.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารและจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-21)

20.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประสานการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-23)

15.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงชลอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-24)

15.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-11)

15.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 41 ชุมชน ๆละ 2 คน รวม 82 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3447

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3447

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0899

ตัวชี้วัด : 4. - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี - ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 39.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **