ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ : 50460000-3453

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นายเกียรติศักดิ์ บุญศรี เจ้าหน้าที่งานรักษา โทร 5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันของเหลือใช้ที่ประชาชนไม่ต้องการ แต่มีสภาพที่ยังพอนำไปใช้งานใหม่ได้ ถูกนำไปทิ้งตามที่ว่างสาธารณะ ทำให้เกิดขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงาม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนโดยตรง ดังนั้น แนวทางการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดของกรุงเทพมหานคร โดยการรณรงค์ให้ประชาชนใช้หลัก 3R ประกอบด้วย 1.Reduce(ลดการใช้) 2.Reuse (การใช้ซ้ำ) 3.Recycle(นำกลับไปใช้ใหม่) จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะ ให้น้อยลง สำนักงานเขตคลองสามวา จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ประเภทต่างๆ ที่ไม่สามารถทิ้งให้รถเก็บมูลฝอยจัดเก็บได้เพื่อนำไปรีไซเคิลใช้ประโยชน์ใหม่ ช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่ ลดงบประมาณกำจัดขยะของกรุงเทพมหานครและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จากการทิ้งสิ่งของเหลือใช้ไปปิดกั้นการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาพื้นทีเขตคลองสามวา ได้สะอาดเรียบร้อย เกิดทัศนีภาพสวยงาม 2.เพื่อนำของเหลือใช้จากประชาชนไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด 3.เพื่อให้ประชาชนได้คุณค่าของสิ่งของ และตระหนักถึงความสำคัญก่อนจะนำไปทิ้ง 4.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บและลดงบประมาณกำจัดขยะของกรุงเทพมหานคร 5.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

เป้าหมายของโครงการ

-จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ตามหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในพื้นที่เขตคลองสามวา อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เฉพาะกรณีได้รับการร้องขอจากประชาชนเป็นรายๆไป เนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-24)

30.00

24/01/2564 : -ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เฉพาะที่มีประชาชนมาร้องขอให้ไปบริการเป็นกรณีๆไป หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน เท่านั้น -งดกิจกรรมเก็บของเหลือใช้ตามหมู่บ้านจัดสรร จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :มีสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-24)

20.00

24/12/2563 : -ดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้และออกแจกประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ -ดำเนินการนำรถและเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ จำนวน 9 แห่ง ตามวัน เวลาที่กำหนด และคัดแยกมูลฝอยที่ใช้ได้มาซ่อมแซมใช้ประโยชน์โดยการบริจาคให้เจ้าหน้าที่และประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ได้ปริมาณ 1.35 ตัน ดังนี้ (1).ม.ภัทรินทร์ 2 (2).ม.มโนรมย์ 2 (3) ม.มโนรมย์ 1 (4) ม.พัฒนาศิริ (5) ม.เค.ซี.การ์เด้นโฮม 5-12

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-21)

10.00

21/11/2563 : โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร และดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานพร้อมออกดำเนินการจัดกิจกรรมวันนัดทิ้งของเหลือใช้ชุมชนภายในพื้นี่เขต จำนวน 18 แห่ง ดังนี้ หมู่บ้านเนเบอร์โฮม,ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ,หมู่บ้านมาริสา,ชุมชนหทัยราษฎร์ 31,หมู่บ้านพฤกษาทาว์นเน็กซ์,หมู่บ้านอินทราวิลล์,หมู่บ้านรุ่งกิจวิลล์,หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า,หมู่บ้านคาซาลีน่า 1,หมู่บ้านเจริญทรัพย์,หมู่บ้านร่มเย็น 5,หมู่บ้านทหารกองหนุน,หมู่บ้านเพชรไพลิน,หมู่บ้านเคซีการ์เด้นโฮม1-5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลและขออนุมัติโครงการ,และจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศและออกประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมฯ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมวันนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผลผู้บริหาร
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3453

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3453

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมือเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **