ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

คชจ.ในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50460000-3454

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2564)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

นางสาวสมนึก บุญเจือ เจ้าหน้าที่งาน โทร. 5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มสวนสาธารณะ โดยกำเนิดให้มีพื้นที่สีเขียวในสัดส่วน 5 ตารางเมตรต่อ 1 คน นั้น สำนักงานเขตคลองสามวาเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการดูแล บำรุงรักษา ให้คงสภาพพื้นที่สีเขียว จึงได้จัดทำโครงการค่าใช่จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับและจัดซื้อวัสดุ บำรุง รักษาพื้นที่สีเขียวของเขต-คลองสามวาให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ตามนดยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อดูแล บำรุงรักษา ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ และพื้นที่สีเขียวในเขตคลองสามวา ให่ร่มรื่นสวยงาม เป็นการลดมลภาวะทางอากาศและลดภาวะโลกร้อน 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลาง ถนนสายหลัก ถนนสายรองในพื้นที่ให้ร่มรื่นความสวยงาม เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรผ่าน ได้พักผ่อนสายตา

เป้าหมายของโครงการ

-ปรับปรุงเกาะกลางถนนหทัยราษฎร์ตั้งแต่บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรถนนหทัยราษฎร์ถึงหน้าหมู่บ้านศุภาวัลย์ (ชอย 6)ระยะทางประมาณ 640 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-23)

60.00

23/02/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปลูกตามขั้นตอนพัสดุ ประกวดราคาวิธีe-bidding ได้ตัวผู้รับจ้างคือ บริษัทภัทรา ไบเออร์ จำกัด ในราคา 549,341 บาท (งบประมาณ 1,1000,000 บาท) อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาซื้อขาย

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-24)

50.00

24/01/2564 : ดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนพัสดุ,อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :มีสถานการ์โรคติดเชื้อโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-24)

30.00

24/12/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ , จัดซื้อวัสดุปลูก , อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-21)

10.00

21/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้บริหาร ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและขอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : ดำเนินการจัดเตรียมโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลและขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุจัดซื้อวัสดุปลูกฯ
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการนำวัสดุไปปลูกตามแผนที่กำหนด
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้บริหาร
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3454

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3454

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0943

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **