ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ : 50460000-3455

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางสาวณัฐปภัสร์ ภารพงษ์ โทร. 5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตคลองสามวามีการขยายตัวของชุมชนมีการก่อสร้างอาคาร สถานประกอบการและที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลกระทบให้พื้นที่สีเขียวลดลง สำนักงานเขตคลองสามวาจึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหามลพิษและปรับภูมิทัศน์พื้นที่เขตคลองสามวาให้ร่มรื่นสวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชนและขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาของกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียวตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหามลพิษและปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม 2.เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียว

เป้าหมายของโครงการ

-จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : ดำเนินการปลูกไม้ประดับบริเวณริมคลองแสนแสบ ประมาณ 1,300 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-24)

30.00

24/01/2564 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้้นไม้บริเวณไหล่ทางถนนประชาชนร่วมใจ ปลูกต้นทองอุไร 10 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :มีสถานการณ์โรคติดเชื้อโควัด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

28/12/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณคอสะพานลำรางโต๊ะเจริญ ถนนประชาร่วมใจ ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 10 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-21)

10.00

21/11/2563 : โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน กำหนดจุดการจัดกิจกรรมและประสานเจ้าของพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง)ภายในอาคารสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 1 ต้น (ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปลูก)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลและขออนุมัติโครงการพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดจุดปลูกต้นไม้และไปประสานขอความร่วมมือจากเจ้าของสถานที่
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับประชาชน
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลงานและรายงานผู้บริหาร
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3455

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3455

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0943

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **