ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร : 50460000-3456

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางสาวสมนึก บุญเจือ โทร. 5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ สำนักงานเขตคลองสามวาเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการสำรวจพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะทั้งของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเหมาะสมกับเมืองและชุมชนที่เพิ่มขึ้น 2.ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียว

เป้าหมายของโครงการ

-ผลการดำเนินการ ร้อยละ 100 ตามที่ตกลงกับสำนักสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น แล้วจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวฯให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-24)

30.00

24/01/2564 : -ออกสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ ทั้งสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี -จัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำเดือนมกราคม 2564 และรวบรวมข้อมูลลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวฯให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :มีสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-24)

20.00

24/12/2563 : -ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น และจัดทำรายงานประจำเดือนธันวาคม 2563 -นำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวฯให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-21)

10.00

21/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้บริหาร และดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนหย่อม สวนสาธารณะ,พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี)พร้อมจัดทำรายงานเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2563 ,รวบรวมข้อมูลที่ได้นำลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวของสยป.ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน และขออนุมัติผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลและจัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงในระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลงานและรายงานผู้บริหาร
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3456

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3456

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0943

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **