ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ : 50460000-3457

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นายพิรุณ กล่ำกลาย โทร.5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สารเคมีต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ผลจากการพัฒนาดังกล่าวทำให้เกิดขยะอันตรายตามมา เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ บรรจุภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาเคมีต่าง ๆ หลายประเภท ซึ่งขยะอันตรายเหล่านี้หากไม่มีการรวบรวมจัดเก็บและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีจะรั่วไหลออกไปสู่พื้นดินและแหล่งน้ำ เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และเกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตามมา สำนักงานเขตคลองสามวา ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปและรวบรวมให้สำนักงานเขตคลองสามวา นำส่งกรุงเทพมหานครนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล เพื่อลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด และป้องกันสารพิษจากขยะอันตรายรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศวิทยา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามบพิษจากขยะอันตรายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 2.เพื่อสนับสนุนโครงการลดและคัดแยกของกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะอันตรายโดยการนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันการศึกษา หมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เขตคลองสามวาให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเลกทรอนิกส์ในพื้นที่ได้จำนวน 800 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-24)

30.00

24/01/2564 : -ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยตามเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอย -ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย จำนวน 1200 กก.

** ปัญหาของโครงการ :มีสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-24)

20.00

24/12/2563 : ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางการเดินรถในพื้นที่ 36 เส้นทาง และประชาสัมพันธ์จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ (ขยะอิเลกทรอนิกส์) ตามแผนที่กำหนด และคัดแยกมูลฝอยอันตรายได้ปริมาณ 630 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-21)

10.00

21/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้บริหาร ,ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย และกิจกรรมวันนัดทิ้งของเหลือใช้ สามารถคัดแยกขยะอันตรายได้ทั้งสิ้น 1,600 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโครงการ/แผนปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลและขออนุมัติโครงการพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศกำหนดเวลานัดทิ้ง-นัดเก็บ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ออกประชาสัมพันธ์แจกประกาศแก่ประชาชนและคัดแยกมูลฝอยอันตรายในพื้นที่
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3457

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3457

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมือเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **