ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมครู : 50470000-3189

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามมาตรา 89 (21) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และกรุงเทพมหานครมุ่งส่งเสริมพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งสนับสนุนสวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล การประชุมครูเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยถ่ายทอดแนวนโยบายให้ครูได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้ครูได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษากับผู้บริหารโรงเรียน และผู้บริหารสำนักงานเขต เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติราชการ และงานในหน้าที่รับผิดชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น สำนักงานเขตบางนาได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมครูอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งส่งเสริม และพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพ และตามแนวทางนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

50470700/50470700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ครูได้รับทราบนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร แนวคิดและแนวทางในการจัดการศึกษาที่ทันสมัย 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็น พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น 4. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้บริหารสำนักงานเขตบางนา

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ การประชุมครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 7 โรงเรียน จำนวน 316 คน 2. ด้านคุณภาพ การจัดการศึกษาของครูและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสนองนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-18)

10.00

18/09/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 1805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 กำหนดแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดรายจ่ายอื่น รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน “ข้อ 4. โครงการที่มีลักษณะการดำเนินการในรูปแบบการจัดงาน การจัดกิจกรรม การอบรมการประชุม และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหากดำเนินการจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ขอให้พิจารณาชะลอหรือเลื่อน และ/หรือยกเลิกการดำเนินการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 1805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 กำหนดแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดรายจ่ายอื่น รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน “ข้อ 4. โครงการที่มีลักษณะการดำเนินการในรูปแบบการจัดงาน การจัดกิจกรรม การอบรมการประชุม และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหากดำเนินการจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ขอให้พิจารณาชะลอหรือเลื่อน และ/หรือยกเลิกการดำเนินการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 1805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 กำหนดแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดรายจ่ายอื่น รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน “ข้อ 4. โครงการที่มีลักษณะการดำเนินการในรูปแบบการจัดงาน การจัดกิจกรรม การอบรมการประชุม และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหากดำเนินการจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ขอให้พิจารณาชะลอหรือเลื่อน และ/หรือยกเลิกการดำเนินการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-20)

60.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ค. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน จึงกำหนดจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563 เดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-25)

55.00

25/7/2563 : อยู่ระหว่างจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ค. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563 (กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-24)

50.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว เดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ค. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน คาดว่าจะดำเนินการในเทอม 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-23)

45.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว เดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ค. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-20)

40.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว และกำหนดดำเนินการเดือน พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-18)

35.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจัดทำโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว และกำหนดดำเนินการเดือน พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจัดทำโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และกำหนดดำเนินการเดือน พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และกำหนดดำเนินการเดือน พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และกำหนดดำเนินการเดือน พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติเงินงวดที่ 2 กำหนดดำเนินการเดือน พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจหัวข้อ วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนด วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรมเนื้อหาในการประชุม และประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการและจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินโครงการ ให้ผู้บริหารเขตทราบรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3189

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3189

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0930

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.68

100 / 100
2
54.56

100 / 100
3
65.82

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **