รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์) : 5047-0930

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 54.5590

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.68
100.0000
100 / 100
2
54.56
100.0000
100 / 100
3
65.82
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป็นไปตามผลการรายงานโครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด ซึ่งดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 10-30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป็นไปตามผลการรายงานโครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด ซึ่งดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 30-70 และมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) จำนวน 6 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป็นไปตามผลการรายงานโครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด ซึ่งดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 45-80 และมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) จำนวน 7 โครงการ ขอยกเลิกโครงการทั้งหมด 3 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการที่เป็นงานประจำ หมายถึง โครงการที่เป็นงานประจำตามพันธกิจของสำนักงานเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : สูตร --> ผลรวมความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด ÷ จำนวนโครงการที่เป็นงานประจำทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการดำเนินโครงการพร้อมภาพถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด