ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50470000-3191

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547 สำนักงานเขตบางนา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่และเสมอภาค ทั้งเสนอแนวทาง การกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมการประชุม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ ให้ทุกโรงเรียนได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนาให้ก้าวหน้าต่อไป

50470700/50470700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน 3. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ครั้ง 1.2 สำนักงานเขต มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง 1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 2. ด้านคุณภาพ 2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน 2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต 2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-23)

45.00

23/5/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน เบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดประชุมตามแผนงานที่วางไว้ โรงเรียนได้รับอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ขอชะลอการดำเนินการโครงการดังกล่าวออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-20)

40.00

20/4/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน เบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดประชุมตามแผนงานที่วางไว้ โรงเรียนอยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และเวียนแจ้งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อขอแก้ไขรายงานการประชุมหากพบว่าผิดพลาดในข้อความ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-18)

35.00

18/3/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน เบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดประชุมตามแผนงานที่วางไว้ โรงเรียนอยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และจัดทำรายงานการประชุมเวียนแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน เบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดประชุมตามแผนงานที่วางไว้ โรงเรียนอยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการ และจัดประชุมตามแผนงานที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนจัดสัมมนา จำนวน 4 ครั้ง และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา แบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน และเบิกจ่ายงบประมาณ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3191

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3191

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0930

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 54.5590

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.68

100 / 100
2
54.56

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **