ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50470000-3193

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการเกษตรในโรงเรียน “ผักดีไม่มีสารพิษ ธุรกิจการเกษตร” เพื่อเป็นอาหารกลางวันโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ ปลอดสารพิษ รู้ถึงผลกระทบ ที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ปลูกจิตสำนึกให้มีนิสัยรักการทำงานมีความรับผิดชอบและมีนิสัยรักการประหยัด โดยยึดแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยจัดกิจกรรมเกษตรธรรมชาติแบบผสมผสาน ฝึกให้รู้จักคิด รู้จักทำ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ตลอดจนฝึกทักษะในการปฏิบัติงานด้านเกษตร ตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงการจำหน่าย นำผลผลิตที่ได้ไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานผักที่สด สะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตบางนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการโครงการดังกล่าว

50470700/50470700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนได้รู้ และเข้าใจอันตรายของสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูก ที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อนำผลผลิตที่ปลอดสารพิษไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และปฏิบัติจริงในด้านเกษตรแบบผสมผสาน 4. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ได้รับการพัฒนาในด้านการอาชีพ 2. ด้านคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะรักการทำงานรู้จักการรักษาสุขภาพตนเอง ให้ปลอดภัยจากพิษของสารเคมี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ดำเนินการสอนตามแผนการสอนที่กำหนด โดยมอบหมายนักเรียนทำใบงานและกิจกรรมการเรียนรู้ และถอดบทเรียน โดยได้รายงานผลการจัดโครงการส่งสำนักการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-20)

60.00

20/8/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ครูผู้สอนดำเนินการสอนตามแผนการสอนที่กำหนดในภาคเรียนที่ 1/2563 และนักเรียนทำใบงานและกิจกรรมการเรียนรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-25)

55.00

25/7/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ครูผู้สอนดำเนินการสอนตามแผนการสอนที่กำหนดในภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียนทำใบงานและถอดบทเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-24)

50.00

24/6/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์รับผิดชอบดำเนินการ ครูผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารโรงเรียนจัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ผลงานของภาคเรียนที่ 2/2562 และอยู่ระหว่างเตรียมสื่อการสอนและทดลองใช้สื่อ 4ON คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-23)

45.00

23/5/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารโรงเรียนจัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ผลงานของภาคเรียนที่ 2/2562 และเตรียมสื่อการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-20)

40.00

20/4/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ได้รับอนุมัติฏีกาเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 5,000.-บาท อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ครูและผู้บริหารโรงเรียนอยู่ระหว่างวิเคราะห์และสรุปผลการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2562 และวางแผนจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-18)

35.00

18/3/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ได้รับอนุมัติฏีกาเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 5,000.-บาท อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ครูและผู้บริหารโรงเรียนอยู่ระหว่างวิเคราะห์ผลการสอนและวางแผนจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ได้รับอนุมัติฏีกาเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 5,000.-บาท อยู่ระหว่างครูและนักเรียนดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์แก้ไขฏีกาเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวนเงิน 5,000.-บาท ครูและนักเรียนทำกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ขออนุมัติเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวนเงิน 5,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำเกษตรปลอดสารพิษ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้ - จัดนิทรรศการโครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน - จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเกษตรธรรมชาติ และการเกษตรผสมผสานในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการฯและรายงานสรุปผลการดำเนินงานส่งฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตบางนา เพื่อส่งสำนักการศึกษาต่อไป
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3193

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3193

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0930

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.68

100 / 100
2
54.56

100 / 100
3
65.82

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **