ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50470000-3194

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพ ของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินของโรงเรียนบางประเภทสูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรม ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวสภาพปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุข ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดแนวทางมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติภัยและภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งในด้านทรัพย์สินของทางราชการและความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา จึงเห็นควรสนับสนุนให้ดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

50470700/50470700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา ทั้ง 7 โรงเรียน 2. เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน 3. สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน 4. เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 2 ผลัด ผลัดกลางวันและกลางคืน ดำเนินการตามระเบียบ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือตามแนวทางฯ ที่สำนักการศึกษากำหนด ในการจัดจ้างยามผลัดกลางวันระหว่างเวลา 07.00 - 19.00 น. และผลัดกลางคืนเวลา 19.00 น. - 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตลอด 24 ชั่วโมง โรงเรียนละ 2 ผลัด แบ่งตามขนาดโรงเรียนดังนี้ 1.1 โรงเรียนขนาดกลาง (ผลัดกลางวัน 1 คน ผลัดกลางคืน 1 คน) ได้แก่ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ , โรงเรียนวัดบางนาใน, โรงเรียนวัดบางนานอก, โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 1.2 โรงเรียนขนาดใหญ่ (ผลัดกลางวัน 1 คน ผลัดกลางคืน 2 คน) ได้แก่ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์, โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์, โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ถ้าหากโรงเรียนใดมีเหตุผลความจำเป็นในการจ้างเหมายามฯ ในแต่ละผลัดให้เหมาะสมตามจำนวนคนสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนคนผลัดนั้นได้ตามหนังสือที่ กท 0805/10858 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. ด้านคุณภาพ 2.1 นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา ทั้ง 7 โรงเรียน มีความปลอดภัย 2.2 สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนาครบทุกโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : สำนักงานเขตบางนาได้จ้างเหมาสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การทหารผ่านศึกฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายามเดือน สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมเบิกจ่ายค่าจ้างเดือนกันยายน 2563 โดยมีการประสานงานแจ้งทางกลุ่มไลน์ รปภ.โรงเรียนเรื่องเอกสารเบิกจ่ายและแจ้งให้ทุกคนรับรู้สถานการณ์และป้องกันไวรัส CO-VID 19 และแก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-20)

65.00

20/8/2563 : สำนักงานเขตบางนาได้จ้างเหมาสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การทหารผ่านศึกฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายามเดือน ก.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานงานแจ้งทางกลุ่มไลน์ รปภ.โรงเรียน ให้ทุกคนรับรู้สถานการณ์และป้องกันไวรัส CO-VID 19 และแก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-25)

60.00

25/7/2563 : สำนักงานเขตบางนาได้จ้างเหมาสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การทหารผ่านศึกฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายามเดือน มิ.ย. 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานงานแจ้งทางกลุ่มไลน์ รปภ.โรงเรียน ให้ทุกคนรับรู้สถานการณ์และป้องกันไวรัส CO-VID 19 และแก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-24)

55.00

24/6/2563 : สำนักงานเขตบางนาได้จ้างเหมาสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การทหารผ่านศึกฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายามเดือน พ.ค. 2563 และได้ประสานงานแจ้งทางกลุ่มไลน์ รปภ.โรงเรียน ให้ทุกคนรับรู้สถานการณ์และป้องกันไวรัส CO-VID 19 และแก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-23)

50.00

23/5/2563 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การทหารผ่านศึกฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างยามเดือน เม.ย. 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานงานแจ้งทางกลุ่มไลน์ รปภ.โรงเรียน ให้ทุกคนรับรู้สถานการณ์และป้องกันไวรัส CO-VID 19 แก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-20)

40.00

20/4/2563 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การทหารผ่านศึกฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างยามเดือน มี.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานงานแจ้งทางกลุ่มไลน์ รปภ.โรงเรียน ให้ทุกคนรับรู้สถานการณ์และป้องกันไวรัส CO-VID 19 แก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-18)

35.00

18/3/2563 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การทหารผ่านศึกฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างยามเดือน ก.พ. 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานงานแจ้ง รปภ. ทุคน รับรู้สถานการณ์และป้องกันไวรัส CO-VID 19 แก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การทหารผ่านศึกฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างยามเดือน ม.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานงานแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : ลงนามสัญญาจ้างเหมายามบริการรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียน เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาตามสัญญาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างยามเดือน ต.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว ขณะอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างยามฯ เดือน พ.ย. 62 และประสานงานแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : ลงนามสัญญาจ้างเหมายามบริการรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียน เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาตามสัญญาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างยามเดือน ต.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว ขณะอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือน พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : ลงนามสัญญาจ้างเหมายามบริการรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียน เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาตามสัญญาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างยามเดือน ต.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายการศึกษา ได้รับการตรวจร่างสัญญาจ้างเหมายามบริการรักษาความปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียน เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาตามสัญญาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3194

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3194

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0930

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.68

100 / 100
2
54.56

100 / 100
3
65.82

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **