ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ : 50470000-3199

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 595 ซอยเพี้ยนพิน ถนนทางรถไฟสายเก่า ขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา 1 - 6 มีอาคารจำนวน 5 อาคาร ประกอบด้วยอาคารเรียน 2 อาคาร อาคารหอประชุม, อาคารอเนกประสงค์ และอาคารอื่นๆ ปัจจุบันอาคารดังกล่าว มีสภาพทรุดโทรม และเสียหายไปตามกาลเวลา จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้สามารถกลับมาใช้งานได้และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา อาทิ เช่น 1. ห้องน้ำใต้บรรไดมีกระเบื้องแตกหักเสียหาย ประตูชำรุด ท่อน้ำทิ้งตัน 2. พื้นที่หลังอาคารเรียน 3,4 เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขัง พื้นมีระดับสูงต่ำไม่เสมอกัน 3. พื้นที่หลังอาคารอเนกประสงค์ มีสภาพทรุดโทรมมาก และมีน้ำท่วมขัง 4. ฝ้าเพดานอาคารเรียน 4 ช้้น 5 (บริเวณบันได) ชำรุดเสียหาย จึงเสนอวิธีแก้ปัญหา ดังนี้ 1. ห้องน้ำใต้บรรไดอาคารเรียน 1 รื้อปูกระเบื้องใหม่ เปลี่ยนสุขภัณฑ์, ประตูหน้าต่าง ไฟฟ้า ประปา ระบบน้ำทิ้งใหม่ 2. พื้นที่หลังอาคารเรียน 3,4 ทำรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. (ฝาตะแกรงเหล็ก) (STEEL GRATING) เป็นที่รับน้ำและระบายน้ำออกสาธารณะ และปรับสภาพพื้นให้ได้ระดับ 3. พื้นที่หลังอาคารอเนกประสงค์ ทำรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. และบ่อดักไขมันเดินระบบ ท่อ,ไฟฟ้า และปรับพื้น 4. ฝ้าเพดานอาคารเรียน 4 ชั้นที่ 5 ซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา ทำตะแกรงกันนก

50470700/50470700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงห้องน้ำใต้บรรไดอาคารเรียน 1 ให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 2. เพื่อปรับปรุงพื้นที่หลังอาคาร 3, 4 3. เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ 4. เพื่อปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน ให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อปรับรุงห้องน้ำใต้บรรไดอาคารเรียน 1 (2 ห้อง) 2. ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียน 3, 4 2.1 ปรับสภาพพื้นที่ 2.2 ทำรางเปิด ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก (STEEL GRATING) 3. ปรับปรุงพื้นหลังอาคารอเนกประสงค์ 3.1 ทำรางเปิด ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก (STEEL GRATING) 3.2 ปรับสภาพพื้นที่ และเดินระบบไฟฟ้า ประปา 4. ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร 4 ชั้น 5

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-25)

100.00

25/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานวันที่ 24 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการ ดังนี้ 1. ทำรางระบายน้ำด้านหลังอาคาร 3,4 2. ทำห้องน้ำนักเรียน 3. ทำฝ้าเพดาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-23)

15.00

23/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการลงนามสัญญา วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เลขที่สัญญา 22-5-63 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และบริษัททำหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : เดือนธันวาคม ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดและอยู่ระหว่างอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการ ดังนี้ 1. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 30 ตุลาคม 2562- 5 พฤศจิกายน 2562 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-gp วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 2. คณะกรรมการพิจาณาผลประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1368 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการพิจาณาผลและขออนุมัติจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1365 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในระบบ e-gp ลงวัน 15 พฤศจิกายน 2562 (ได้ผู้รับจ้าง บริษัทเจตพรก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 945,064.50 บาท) 5. เสนอร่างสัญญาให้ผู้รู้กฎหมายตรวจ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : 24/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท8403/1219 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 2. นำราคากลางประกาศเผยแพร่ในเว็บไซด์กรมบัญชีกลางและเว็บไซด์หน่วยงาน ลงวันที่่ 18 ตุลาคม 2562 3. รายงานขอจ้าง ตามหนังสือที่ กท8403/1321 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 4. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดราคากลางและจัดทำราคากลาง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:0%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 5
:เสนอราคา,ขอเงินงวด,อนุมัติเงินงวด,ลงนามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:บริหารสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน,เบิกจ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3199

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3199

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0930

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.68

100 / 100
2
54.56

100 / 100
3
65.82

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **