ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50470000-3211

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวทิพพาภรณ์ ไชยสงคราม(0 2173 5268)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและเทคโนโลยี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มีผลกระทบต่อเด็ก เยาวชนที่กำลังเจริญเติบโตเป็นอนาคตของประเทศในวันข้างหน้า จึงมีความจำเป็นที่เด็ก เยาวชนเหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน บ้านหนังสือเคหะบางนาและบ้านหนังสือไพโรจน์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการด้านการอ่านหนังสือ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักแสวงหาข้อมูลรู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนใ