ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50470000-3214

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชาในการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับ ผู้นำกลุ่ม รองผู้นำกลุ่มลูกเสือสามัญ และยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม จะมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำที่ดีในการทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้อื่นมีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยขบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด ให้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป ดังนั้น เพื่อการพัฒนากิจการลูกเสือ ยุวกาชาด ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนาจึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา

50470700/50470700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และรู้จักทบทวนของตนเองในฐานะผู้นำและผู้ตาม 3. เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ ยุวกาชาด ของกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รู้จักการปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น ในทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา ทั้ง 7 โรงเรียน ลูกเสือ 120 คน, ยุวกาชาด 120 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน และวิทยากรลูกเสือ 30 คน, วิทยากรยุวกาชาด 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน เข้ารับการฝึกอบรมแบบพักค้าง รวม 3 วัน 2 คืน 2. ด้านคุณภาพ นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-08-20)

0.00

20/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา (สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา) ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักการศึกษาได้แจ้งแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ได้เบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการไปก่อนแล้ว จำนวน 27,000.-บาท ทางโรงเรียนได้นำวัสดุดังกล่าวไว้ใช้ในงานราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา (สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา) ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักการศึกษาได้แจ้งแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ได้เบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการไปก่อนแล้ว จำนวน 27,000.-บาท ทางโรงเรียนได้นำวัสดุดังกล่าวไว้ใช้ในงานราชการ

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา (สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา) ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักการศึกษาได้แจ้งแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ได้เบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการไปก่อนแล้ว จำนวน 27,000.-บาท ทางโรงเรียนได้นำวัสดุดังกล่าวไว้ใช้ในงานราชการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-25)

65.00

25/7/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับอนุมัติฏีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 27,000.-บาท แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงขอชะลอการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวออกไป คาดว่าจะดำเนินการในเทอม 1/2563 ซึ่งการประชุมสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตั้งข้อสังเกตการดำเนินการในช่วงสถานการณ์ CO-VID 19 ฝ่ายการคลัง จึงอยู่ระหว่างหารือแนวทางกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-24)

60.00

24/6/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับอนุมัติฏีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 27,000.-บาท แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงขอชะลอการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวออกไป คาดว่าจะดำเนินการในเทอม 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-23)

55.00

23/5/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับอนุมัติฏีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 27,000.-บาท แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ขอชะลอการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวออกไปจนกว่าจะเปิดเทอม 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ จัดทำคำสั่งฯ เจ้าหน้าที่โครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว จากเดิมกำหนดดำเนินการเดือน มี.ค. 2563 ด้วยสถานการณ์ไวรัส CO-VID 19 โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์จึงขอชะลอและเลื่อนจัดโครงการออกไปก่อน โดยได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 27,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-18)

45.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ จัดทำคำสั่งฯ เจ้าหน้าที่โครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว จากเดิมกำหนดดำเนินการเดือน มี.ค. 2563 ด้วยสถานการณ์ไวรัส CO-VID 19 โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์จึงขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ จัดทำโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และกำหนดดำเนินการเดือน มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และกำหนดดำเนินการเดือน มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ จัดทำโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และกำหนดดำเนินการเดือน มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติเงินงวดที่ 2 กำหนดดำเนินการเดือน มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมกำหนดขอบข่ายงาน พร้อมแบ่งภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดต่อสถานที่ฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานโรงเรียนเพื่อขอรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อวัสดุและเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และจัดทำฐานกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการฝึกอบรมและเบิกจ่ายงบประมาณ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3214

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3214

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0930

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.68

100 / 100
2
54.56

100 / 100
3
65.82

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **