ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตบางนา และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50470000-3229

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวลักขณา คำภาค

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โดยที่มาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ได้กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพระราชบัญญัติ ซึ่งในเรื่องนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ตามหนังสือที่ กท 0405/5316 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรุงเทพมหานคร ในส่วนของสำนัก / สำนักงานเขตบางนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ในการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในสังกัด

50470400/50470400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีสภาพการทำงานที่ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทำงาน 2. เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

1. สำนักงานเเขตบางนาที่การดำเนินการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. บุคลากรของสำนักงานเขตบางนาได้รับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-30)

100.00

-งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดพาหะนำโรค ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ งานกวาดถนน ,งานตัดแต่งต้นไม้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 1. เวียนทราบข้อปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติ 2. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติงาน 3. จัดทำสถิติการเกิดโรค/อุบัติเหตุจากการทำงาน 4. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามข้อปฏิบัติฯ ผ่านทาง Facebook และไลน์ 5. สรุปผลการดำเนินการเสนอผู้บริหารทราบ และรายงานสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

-งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดพาหะนำโรค ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ งานกวาดถนน ,งานตัดแต่งต้นไม้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 1. เวียนทราบข้อปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติ 2. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติงาน 3. จัดทำสถิติการเกิดโรค/อุบัติเหตุจากการทำงาน 4. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามข้อปฏิบัติฯ ผ่านทาง Facebook และไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

-งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดพาหะนำโรค ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ งานกวาดถนน ,งานตัดแต่งต้นไม้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 1. เวียนทราบข้อปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติ 2. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติงาน 3. จัดทำสถิติการเกิดโรค/อุบัติเหตุจากการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

1) เวียนทราบข้อปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานรับทราบ และถือปฏิบัติ 2) ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติงาน 3) จัดทำสถิติการเกิดโรค/อุบัติเหตุจากการทำงาน การสอบสวนโรค/การเกิดอุบัติเหตุ และสรุปจำนวนวันหยุดงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-24)

55.00

24/3/2563 : 1.ดำเนินการตามข้อปฏิบัติฯ - งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดพาหะนำโรค จัดกิจกรรมสนทนาความปลอดภัย (Morning TalK) ทบทวนความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ และการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้ง - งานกวาดถนน ประเมินผลการทดลองใช้ข้อปฏิบัติงาน และปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง - การตัดแต่งต้นไม้ ประเมินผลการทดลองใช้ข้อปฏิบัติงาน และปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 2. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติงาน 3. ทุกส่วนราชการของสำนักงานเขตบางนา ดำเนินการตามข้อปฏิบัติฯ กลางการใช้รถยนต์ อยู่ระหว่างการประเมินผลการนำข้อปฏิบัติฯ ไปใช้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

1) ปรับปรุงแก้ไขข้อปฏิบัติงานเดิมที่ได้จัดทำเมื่อปีที่ผ่านมาให้ครอบคลุม ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 14 และ 21 ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

1. งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดพาหะนำโรค ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ - ปรับปรุงแก้ไขข้อปฏิบัติงานเดิมที่ได้จัดทำเมื่อปีที่ผ่านมาให้ครอบคลุม ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. งานกวาดถนน ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ - จัดทำข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3. งานตัดแต่งต้นไม้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ - จัดทำข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

1. หนังสือที่ กท 8404/550 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562แจ้งแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 1.1 ให้จัดส่งแบบ OCC1 (63) และแบบ ตชว. 4.2 (63) 1.2 เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ และส่งข้อมูลตามแบบ R1 (63) 2. หนังสือที่ กท 8404/6341 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัย เพื่อส่งโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตบางนาและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-11-27)

13.00

27/11/2562 : - เวียนแจ้งข้อปฏิบัติเรื่องรถยนต์ให้ส่วนราชการในพื้นที่เขตบางนาทราบและปฏิบัติ - ประสานส่วนราชการเพื่อจัดทำแบบประเมินความเสี่ยง OCC1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-12)

10.00

1. เสนอผู้อำนวยการเขตบางนารับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.1 จัดการความเสี่ยงในการทำงาน สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง อย่างน้อย 2 งาน 1.2 จัดการความเสี่ยงในการทำงาน สำหรับงานต่อยอดพัฒนา อย่างน้อย 1 งาน 2. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนตฺ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : 1. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน 2. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำ และนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานไปใช้งานภายในหน่วยงาน ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอน่างในการดำเนินงาน หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3229

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3229

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0926

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **