ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50470000-3231

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

น.ส.รินดา ธิโสธร 6054-5

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศ ทุกวัย เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับภัยด้านต่างๆ และยาเสพติดอย่างกว้างขวาง ดังนั้นในการป้องกันภัยและยาเสพติดในสถานศึกษาต้องมีการช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและต่อต้านยาเสพติดเพื่อป้องกันยาเสพติด และช่วยกันค้นหา แนะนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา กรุงเทพมหานคร ในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) ซึ่งทำหน้าที่อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพจะต้องได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสาในการช่วยกันเฝ้าระวังตามมาตรการเร่งด่วนของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืนของเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน และกิจกรรมการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

50470100/50470100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่เขตบางนา 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยต่างๆ ในชุมชน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 3.1.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและสถานการณ์การแพร่ระบาด ยาเสพติดในพื้นที่เขตบางนา 3.1.2 เพื่อปลูกจิตสำนึกการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวังภัยต่างๆ ในชุมชน 3.1.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ในชุมชน แบบไป-กลับ 1 วัน ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา โดยมีหัวข้อการจัดกิจกรรม ดังนี้ บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครฯ ความรู้เรื่องยาเสพติด ทักษะการหาข่าวและการวิเคราะห์ข่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 232 คน 3.2 การจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขต ดำเนินการจำนวน 1 วัน โดยมีหัวข้อการจัดกิจกรรม ดังนี้ การประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยง การรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 269 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-29)

50.00

29/6/2563 : ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือที่ กท 8401/174 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

2020-5-28 : ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือที่ กท 8401/174 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากการมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-18)

50.00

18/4/2563 : ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ภายในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการอาสาสมัครฯ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ ยอด 5,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : ดำเนินการเอกสารชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ โครงการอาสาสมัครฯ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพฯ เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ยอดเงิน 28,500.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : จัดทำหนังสือเชิญวิทยการที่จะมาให้ความรู้ และประสานทำหนังสือเชิญผู้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ทำเอกสารการยืมเงินใช้ในราชการตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน จะดำเนินการในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : เสนอโครงการและขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ และค่าใช้จ่าย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและจัดทำหนังสือประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:65%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3231

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3231

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0930

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.68

100 / 100
2
54.56

100 / 100
3
65.82

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **