ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) : 50470000-3243

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเจษฎา สกุลเขียว โทร. 6080

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม

50470900/50470900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างน้อย2 ครั้ง/วัน/จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยบริเวณซอยเปลี่ยว ที่รกร้าง ป้ายรถประจำทาง หน้าห้างสรรพสินค้า และสถานีรถไฟฟ้า วันละ 4 ครั้ง และจัดเจ้าหน้าที่คอยรับส่งประชาชนบริเวณซอยเปลี่ยวหลังเวลา 22.00 น. และจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในช่วงเช้าและเย็น

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-26)

100.00

26/8/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-29)

95.00

29/7/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขัน ตรวจตราดูแลบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น ที่รกร้าง ซอยเปลี่ยว ป้าบรถประจำทาง สะพานลอยคนข้าม หน้าห้างสรรพสินค้า และบริเวณสถานีรถไฟฟ้า ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-23)

90.00

23/6/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจตรา กวดขัน ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบริเวณที่รกร้าง ซอยเปลี่ยว ป้ายรถประจำทาง หน้าห้างสรรพสินค้า และสถานีรถไฟฟ้า ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-22)

80.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจตราบริเวณที่รกร้าง ซอยเปลี่ยว ป้ายรถประจำทาง สถานีรถไฟฟ้า ฯลฯ อีกทั้งยังจัดรถสายตรวจคอยรับประชาชนในบริเวณซอยเปลี่ยวหลังเวลา 22.00 น.ทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณซอยเปลี่ยว ที่รกร้าง สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถประจำทาง สถานีรถไฟฟ้าฯลฯทุกวัน ๆ ละ 3 เวลา

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณพื้นที่เปลี่ยว ที่รกร้าง สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถประจำทาง หน้าห้างสรรพสินค้าฯ และสถานีรถไฟฟ้า ทุกวัน ๆ ละ 3 เวลา

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณพื้นที่เปลี่ยว ป้ายรถประจำทาง สถานีรถไฟฟ้า และหน้าห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ทุกวัน และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่ช่วงเช้าและเย็นและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจออกบริการรับ ส่งประชาชนบริเวณซอยเปลี่ยวทุกวันหลังเวลา 22.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่ติดภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่ติดภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจตราความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณซอยเปลี่ยว ที่รกร้าง สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถประจำทาง หน้าห้างสรรพสินค้า และสถานีรถไฟฟ้า วันละ 4 ครั้ง รวม 124 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราดูแลบริเวณที่รกร้าง ซอยเปลี่ยว สะพานลอยคนข้าม และสถานีรถไฟฟ้า ฯลฯ วันละ 4 เวลา พร้อมจัดรถสายตรวจและเจ้าหน้าที่คอยรับส่งประชาชนบริเวณซอยเปลี่ยวหลังเวลา 22.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถประจำทาง ที่รกร้าง และซอยเปลี่ยว อีกทั้งบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า และสถานีรถไฟฟ้า

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : จัดทำโครงการ และคำสั่งมอบหมายหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จัดทำข้อมูล โครงการ คำสั่ง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารทราบ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3243

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3243

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0889

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 98

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **