ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50470000-3245

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.จินตนา อร่ามเมือง, นายคงพล ตั้งนิตยวงศ์, นายเผ่าพันธุ์ เชื้อบ้านไร่ โทร.6072

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

50470600/50470600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) 2.เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

1.ดำเนินการในชุมชนเป้าหมาย จำนวน 3 ชุมชน 2.เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปบริการจัดเก็บมูบฝอยไม่ได้ช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างสาธารณะในชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนพื้นที่เขตบางนา จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งสว่าง และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคมและเดือนกันยายน 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-24)

85.00

24/8/2563 :ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนพื้นที่เขตบางนา จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งสว่าง และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 6,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-30)

75.00

30/7/2563 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนพื้นที่เขตบางนา จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งสว่าง และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 6,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/6/2563 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนพื้นที่เขตบางนา จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งสว่าง และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 6,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/5/2563 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนพื้นที่เขตบางนา จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งสว่าง และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน 2563 เป็นเงิน 6,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/4/2563 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนพื้นที่เขตบางนา จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งสว่าง และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 6,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนพื้นที่เขตบางนา จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งสว่าง และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 6,750 บาท และดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการทำความสะอาดตามโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,372.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนพื้นที่เขตบางนา จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งสว่าง และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 6,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-22)

35.00

22/1/2563 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนพื้นที่เขตบางนา จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งสว่าง และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 6,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนพื้นที่เขตบางนา จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งสว่าง และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 6,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนพื้นที่เขตบางนา จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งสว่าง (ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางนา ที่ 342.1/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : ดำเนินการประสานชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดตามโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รณรงค์ประชาสัมพันธ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3245

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3245

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0930

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.68

100 / 100
2
54.56

100 / 100
3
65.82

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **