ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นทีสีเขียว : 50470000-3247

สำนักงานเขตบางนา

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

น.ส.จุฑารัตน์ ดีสนิท โทร.6072

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตบางนาให้มีความร่มรื่น สวยงาม และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร เพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากรเพิ่มขึ้น

50470600/50470600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนเพิ่มขึ้น 2.เพื่อเพิ่มภูมิทัศน์เมืองให้ร่มรื่น สวยงาม 3.เพื่อเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากรเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนเพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-24)

35.00

24/12/2562 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้ดำเนินการขั้นตอน จัดทำร่างสัญญา (ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 20 ธันวาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-28)

30.00

28/11/2562 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้ดำเนินการขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านมั่นคงพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 711,500.-บาท (โดยจะก่อหนี้ผูกพันเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-10-30)

25.00

30/10/2562 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้ดำเนินการขั้นตอนประกาศร่างประกวดราคาซื้อฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อจัดจ้าง
:15%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการปลูก
:60%
เริ่มต้น :2020-01-16
สิ้นสุด :2020-01-16
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3247

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3247

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0891

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **