ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นทีสีเขียว : 50470000-3247

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.จุฑารัตน์ ดีสนิท โทร.6072

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตบางนาให้มีความร่มรื่น สวยงาม และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร เพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากรเพิ่มขึ้น

50470600/50470600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนเพิ่มขึ้น 2.เพื่อเพิ่มภูมิทัศน์เมืองให้ร่มรื่น สวยงาม 3.เพื่อเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากรเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนเพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-25)

100.00

25/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ ดังนี้ 1.บริเวณริมกำแพงศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนสุขุมวิท ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ลงดินปรับระดับพื้นดิน ปลูกต้นไม้ ดังนี้ ต้นทองอุไร ต้นรวงผึ้ง ต้นบานบุรีแคระ ต้นต้อยติ่งเทศ(ฟ้าประทานพร) ต้นเข็มพิษณุโลก 2.บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามแยกไปพระโขนง ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ลงดินปรับระดับพื้นดิน ปลูกต้นไม้ ดังนี้ ต้นทองอุไร ต้นต้อยติ่งเทศ(ฟ้าประทานพร) ต้นเอื้องหมายนาดอกแดง 3.บริเวณใต้ทางด่วนสี่แยกบางนา ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ลงดินปรับระดับพื้นดิน ปลูกต้นไม้ ดังนี้ ต้นทองอุไร ต้นด้อยติ่งเทศ (ฟ้าประทานพร) ต้นเอื้องหมายนาดอกแดง ต้นเตยด่างเหลือง ต้นหมากเขียว ต้นหมากผู้หมากเมีย (ทับทิมสยาม) ต้นพลูด่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-29)

80.00

29/4/2563 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ ดังนี้ 1.บริเวณริมกำแพงศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนสุขุมวิท ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ลงดินปรับระดับพื้นดิน ปลูกต้นไม้ ดังนี้ ต้นทองอุไร ต้นรวงผึ้ง ต้นบานบุรีแคระ ต้นต้อยติ่งเทศ(ฟ้าประทานพร) ต้นเข็มพิษณุโลก (บริเวณนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ) 2.บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามแยกไปพระโขนง ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ปลูกต้นไม้ ดังนี้ ต้นทองอุไร ต้นต้อยติ่งเทศ(ฟ้าประทานพร) 3.บริเวณใต้ทางด่วนสี่แยกบางนา ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ลงดินปรับระดับพื้นดิน ปลูกต้นไม้ ดังนี้ ต้นทองอุไร ต้นด้อยติ่งเทศ (ฟ้าประทานพร) ต้นเอื้องหมายนาดอกแดง ต้นเตยด่างเหลือง ต้นหมากเขียว ต้นหมากผู้หมากเมีย (ทับทิมสยาม) ต้นพลูด่าง (บริเวณนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-27)

60.00

27/3/2563 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามแยกไปพระโขนง ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการลงดินและเตรียมหน้าดิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-24)

55.00

24/2/2563 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงินทั้งสิ้น 711,500.-บาท แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ ดังนี้ 1.บริเวณริมกำแพงศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนสุขุมวิท ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามแยกไปพระโขนง ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน 3.บริเวณใต้ทางด่วนสี่แยกบางนา ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ลงดินปรับระดับพื้นดิน ปลูกต้นไม้ ดังนี้ ต้นทองอุไร ต้นด้อยติ่งเทศ (ฟ้าประทานพร) ต้นเอื้องหมายนาดอกแดง ต้นเตยด่างเหลือง ต้นหมากเขียว ต้นหมากผู้หมากเมีย (ทับทิมสยาม) ต้นพลูด่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-22)

50.00

22/1/2563 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงินทั้งสิ้น 711,500.-บาท ขณะนี้ดำเนินการขั้นตอนตรวจรับต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ถูกต้อง ครบถ้วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-24)

35.00

24/12/2562 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้ดำเนินการขั้นตอน จัดทำร่างสัญญา (ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 20 ธันวาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-28)

30.00

28/11/2562 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้ดำเนินการขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านมั่นคงพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 711,500.-บาท (โดยจะก่อหนี้ผูกพันเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-10-30)

25.00

30/10/2562 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้ดำเนินการขั้นตอนประกาศร่างประกวดราคาซื้อฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อจัดจ้าง
:15%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการปลูก
:60%
เริ่มต้น :2020-01-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3247

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3247

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0891

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **